Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ Osmanlı Devletının Kurucusu Gazi Osman Beyin Ehl-i Beyte olan Sevgisi!!!
Yazı Detayı
06 Nisan 2021 - Salı 15:36
 
Osmanlı Devletının Kurucusu Gazi Osman Beyin Ehl-i Beyte olan Sevgisi!!!
Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ
 
 

Osman Gâzi’nin mezarının üzerinde: "Ya Rabbim! Bizi Âhiret Günü Ehl-i Beyt’in Şefaâtinden Mahrum Birakma ve Onları Bizden razı et” Diyerek Ehl-i Beyte Olan Bağlılığını dile getirmiştır...


Mucize-yi Nebevî’den olarak Resûlüllah sallellâhü aleyhi ve âlihi vesellem buyuruyorlar ki: 
“Ehl-i Beyt’im benden sonra; bencillik ve şiddetli bela görecek ve diyardan diyara sürüleceklerdir!” 
 Ehl-i Beyt mensupları,sevenleri ve taraftarları Kerbelâ Fâciâsı’ndan sonra kendilerine yapılan baskılar ve cinayetler yüzünden Orta Asya’ya göç ettiler.Horasan, Maveraünnehir
ve Türkistan’a yerleştiler. Ehl-i Beyt’in Türk aşiretleri ve Türk obaları arasına gelip yerleşmesi, Allah’ın rahmet ve inayetiyle nice hayırlı sonuçların kapılarını aralıyordu.Şöyle ki:


Emevîler tarafından mağdur edilen Ehl-i Beyt’in İslâm’a davet çağrıları,mağdûr ve mazlûmun yanında yer alan Türkler arasında büyük bir rağbet görüyordu.
Ehl-i Beyt mensupları bu durumda kendilerini Türkler’in korumasına almış oluyorlardı.
Ehl-i Beyt sevgisi başta olmak üzere, Resûlüllah (sav)’in Sünneti’ne dair sayısız edep ve ahlâkın Türkler arasında samimi bir şekilde yayılmasına sebep oluyordu.


İslâm ilim, ahlâk ve öğretisi; Ehl-i Beyt yoluyla Türkler’e doğrudan nakledilmiş oluyordu.
Türkistan’dan Anadolu’ya büyük bir medeniyetin kurulmasına zemin hazırlanmış oluyordu.
İlk Türk-İslâm eseri başyapıtlarından Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig adlı eserinde, Ehl-i Beyt’in Türkler arasında gör- düğü sevgi ve saygıyı şöyle ifade etmektedir: Hizmetkârlardan başka ve beyin adamları dışında, münasebette bulunacağın kimselerden bazıları Peygamber’in neslidir. Bunlara hürmet edersen, devlet ve saadete kavuşursun. Bunları pek çok ve gönülden sev! İyi bak ve yardımda bulun! Bunlar, Ehl-i Beyt’tir. Peygamber’in uğurudur.Ey kardeş! Sen de onları Sevgili Peygamber hakkı için sev!” 1782
 1781 Hz. Ali bölümü, 276. Hadis 1782
 Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig, Çev. Reşid Rahmeti Arat, TTK Yayını,Ankara
 1988, S. 313

 

Anadolu’nun manevi ruh ikliminin oluşmasında;Türk ve İslâm kültürünün harmanlandığı Türkistan’da Hoca Ahmed Yesevî’nin İslâm ve iman hamuru ile mayaladığı, Ehl-i Beyt sevgisiyle şekillendirdiği erenleri, dervişleri Anadolu’ya doğru işaret edip, göndermesi önemli bir dönüm noktasıdır.


Hoca Ahmed Yesevî’nin işaretiyle Anadolu ve Rumeli'nin her tarafına dağılan alpler, dervişler ve erenler, silsile yoluyla 2-3 asır boyunca Orta Asya’dan Anadolu’ya doğru akmaya devam ettiler.Anadolu’nun yurt edinilmesi,Türk ve İslâm şuurunun yerleşmesi,hep Ehl-i Beyt sevgisi,mayası 
 ile yoğrulmasındandır.


Yesevî Tarikatı’nın kurucusu olan Hoca Ahmed Yesevi'nın
 Hocası Yusuf el-Hemedânî,Hanefî mezhebindendir. Mânevî ışığı ile kendisinden bazı tarikatlar doğduğu gibi, özellikle Anadolu’da kurulan birçok tarikat da kendisinden etki- lenmiştir.Hoca Ahmed Yesevî’nin tarikat silsilesinin Altın Silsile’den, yani On İki Ehl-i Beyt İmamı’ndan dolaşarak gelmesi, Ehl-i Beyt ile arasında güçlü bir bağ olduğunun'da kanıtıdır.
Hoca Ahmed Yesevî’nin işaretiyle Anadolu’ya yerleşen bu yüce gönüllü insanlar, devletin kendilerine verdiği vazifelerin yanında güzel ahlâkı, yardımlaşmayı, paylaşmayı,Türklüğün  Ehl-i Beyt’in ve İslâm’ın özündeki güzellikleri bu topraklara yansıtmışlardır.
Bu silsileden olarak Şeyh Edebâli,Tabduk Emre, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Geyikli Baba, Abdal Musa, Hacı Bektaş Veli, Ahî Evran, Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Emir Sultan gibi nice erler, bulundukları bölgelere Ehl-i Beyt’ten aldıkları sevgi, hoşgörü ve adaleti yerleştirmişlerdir.


 Ehl-i Beyt’e sevgi, saygı ve bağlılık ifadesi olarak kuru- lan ilk teşkilat, Abbasîler devrinde Ensâb Nikâbe’dir.
Bu teşkilat hem Ehl-i Beyt mensuplarını korumak, hem de onlara istihdam sağlamak içindi.
Selçuklu ve Osmanlı sultanları, topraklarına gelen Ehl-i Beyt mensuplarını hiçbir ülkede görülmeyecek şekilde saygın tutmuş,uğurlu saymış, sevgi ve hürmet ile onlara icâzetnâmeler vermişlerdir.


 Karahanlılar’da: “Peygamber neslinin, Peygamber hakkı için ve O’nun namına sevilmesi” öğütlenmektedir.
Anadolu Selçukluları’na ait bir temlik beratında, seyyidlere yararlı olma ve iyilik etmenin şefaât vesilesi olacağı ifade edilmiştir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Erzincan bölgesine gelerek orada yaşayan oymakların ileri gelenlerini bir araya toplamış ve İslâm dinini en iyi bilen kişilerin tespitini istemiştir.Yapılan araştırma ve seçilme sonucunda, Ehl-i Beyt sogunda olan
 seyyidlerin, daha ilimli, ahlâklı ve dini bilgileri yüksek olduğu görülmüştür. Bunun üzerine Sultan Alaaddin, İslâm’ın bu kişiler tarafından öğretilmesini istemiş, onlara Hz. Peygamber (sav) neslinden geldikleri için icâzetnâmeler vermiştir.


Osmanlı Devleti kurucularından Ertuğrul Gâzi, Osman Gâzi, Orhan Gâzi ve devam eden padişahlar, Kur’ân’a bağlı, Ehl-i Beyt’e sevgi ve saygı içindeydiler.Orhan Gâzi,babası Osman Gâzi’nin mezarının üzerinde: “YA RABBİM! BİZİ ÂHİRET GÜNÜ EHL-İ BEYT’İN ŞEFAÂTİNDEN MAHRUM BIRAKMA VE ONLARI BİZDEN RAZI ET” DİYEREK , EHL-İ BEYT'E OLAN BAĞLILIĞINI DİLE GETİRMİŞTIR


Osmanlı’da seyyidler ve şerifler için, “Nakîbü’l-Eşraflık” müessesesi vardı. İleri gelen Nakîb Efendi, Hz. Peygamber (sav)’in torunlarının işlerine bakar; neseplerini kayıt altına alır, doğumlarını ve vefatlarını deftere geçirir ve itibarlarını zaafa uğratacak hâl ve hareketten onları korur, İslâm edebine göre yaşamalarına özen gösterirdi. Çalışma imkânı olmayan ve muhtaç durumda olanlara da maaş bağlanır, vakıf ve imaretlerden
 pay verilir, vergiden muaf tutulurdu.
Seyyid ve şeriflere verilen belgeye Siyadet Hücce-


ti” denilirdi.İlk Nakîbü’l-Eşraflık, Yıldırım Bayezid zamanında kurulmuş, ilk vazifeye tayin edilen, Emir Sultan’ın talebelerinden,Hz. Peygamber (sav)’in neslinden Seyyid Ali Nâta bin Muhammed’dir.


Bunlar devlet merkezinde bulunur, kendi konaklarında oturur ve mahiyetinde çalışanlar bulunurdu. Vazifeleri arasında, padişaha kılıç kuşatma ve kendilerine mahsus “Sancak-ı Şerif”itaşıma vardı. Padişah sefere gittiği zaman yanında Nakîb Efendi’yi, seyyid ve şerifleri de götürürdü. Savaş sırasında Sancak-ı Şerif altında seyyidler ve şerifler tekbir ve Salavât-ı Şerife getirirler ve duâlar okurlardı. Taşrada da yine Ehl-i Beyt soyundan Nakîbü’l-Eşraf kaymakamları olurdu. 


 Seyyid ve şerifler için merkezde ve taşrada tutulan def-
 terlere “Secere-yi Tayyibe” denilirdi. Bu defterlere seyyid ve
  şeriflerin isimleri, Peygamber (sav)’e kadar uzanan silsileleri,
evlatları ve ikametgâhları kaydedilirdi.


 “Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikâr” metnindeki “fetâ”
 (yiğit) kelimesinden türetilmiş olan fütüvvet ve ahîlik (kardeşlik
Anadolu’da esnaf ve sanatkârlar arasında kardeşliğin,
 sevgi ve hoşgörünün temelini oluşturur. Fütüvvet kelimesi, 
 Hz.Ali (kv)’nin cesaret ve kahramanlığı kadar, onun ahlâk ve
 fazîletini de temsil etmektedir.


 Mevlânâ Hazretleri, Hz. Ali (kv)’nin yüzüne tüküren
 düşmanını affetmesini tasvîr ederken,fütüvvet ahlâkını uzun
 uzun açıklar. Mevlânâ Hazretleri, Hz. Ali (kv)’ye hücûm 
ettiği halde mağlûb olan,sonra da yüzüne tükürdüğü halde 
 Ali (kv) tarafından affedilen düşmanın hayret psikolojisini, 
 Yine onun dilinden şöyle ifade etmektedir: Hz. Ali (kv)’ye hitaben:
 Sendeki hilim kılıcı, canımızı kesti.Bilgi suyun da, tozumuzu
 ve toprağımızı temizledi.”


Hz.Ali’nin fütüvveti ile ilgili yaşanmış örneklerin sunulfuğu  en önemli eserler Cenknâme’lerdir. Cenknâmeler,tekke ve dergâhlarda,köy odalarında yoğun bir şekilde okunmuş,
 Hz.Ali (kv)’nin İslâm’ın yayılması için yaptığı mücadeleleri anlatan menkîbeler, insanımızın zihin ve gönüllerine kazınmıştır. Milletimizle özdeşleşmiş olan cesâret, kahramanlık, fedâkârlık,vefâkârlık gibi duyguların gelişmesinde bu
 Menekşe, Ömer, Ehl-i Beyt Sevgisi, 


 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî, Terc. Şefik Can, Ötüken Yay., İstanbul,
 2010, I, s. 240
menkîbelerin etkisi büyük olmuştur. Anadolu halkının zihninde Hz. Ali (kv), din ve imanla özdeşleşmiştir.Onun ahlâkını örnek alanlar, örnek olmuşlardır.


Türk Milleti, Ehl-i Beyt’e, tarihten bugüne kadar büyük bir aşkla sahip çıkmıştır. Kültür atlasımız Ehl-i Beyt’i ve onların maneviyatını temsil eden, sembol ve motiflerle bezenmiştir.Ehl-i Beyt sevgisi, edebî metinlerde nakış nakış, ilmek ilmek işlenmiştir.Türk Edebiyatı’nda Peygamber sevgisi ile birlikte Ehl-i Beyt sevgisi işlenmeyen divanlar eksik kabul edilmiştir. Ehl-i Beyt’e sevgi, saygı ve bağlılığını dile getiren yüzlerce,
 binlerce Türk şairi vardır. Büyük Türk Şâiri, Yunus Emre sevgisini şöyle ifade eder:
 Şehidlerin serçeşmesi 
 Evliyânın bağrı başı,
 Fatma Ana gözüyaşı 
 Hasan ile Hüseyin’dir.


 İslâm’ı kabul ettikten sonra, İslâm’ın sancaktarı olan Türkler;Hz. Peygamber (sav)’in soyundan gelen seyyid ve şerîfleri her devirde baştâcı etmiştir.Türkler, İslâm’ın Türkis- tan’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan da Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılma sürecinde, Ehl-i Beyt’in peşinden gitmişlerdir. Ehl-i Beyt’in diriltici, birleştirici ve kaynaş- tırıcı nefesi, tarihimizdeki sosyo-kültürel birlik ve beraberliğimizi,fetih ve zaferlerimizi hazırlayan en önemli unsur olmuştur.Ehl-i Beyt’e gösterilecek olan sevgi, saygı ve bağlılığın gelece- ğimizi de aydınlatacağı muhakkaktır.


İslâmlaşma sürecini Ehl-i Beyt mensuplarının öncülüğünde devam ettiren Türkler, büyük ölçüde itikat bakımından yine bir Türk aileye mensup olan İmam Mansur Mâturîdî, Ehl-i


 Sünnet anlayışını benimsemişlerdir. Naklî bilgilerin yanında aklî bilgilere de önem veren İmam Mâturîdî, İmam-ı Âzam Ebu Hanife’nin  fikhını benimsemiştir. 
Bu ekolde olanlar da siyasi tercihlerini Hz. Ali (kv) ve Ehl-i Beyt’ten yana koymuşlardı.
 Ehl-i Beyt ve Türkler, 


Yine Ehl-i Beyt uğruna, Şam Emevî hanedanını yıkan ve Bağdat’ta Abbasî hanedanını yönetime getiren Ebu Müslîm Horasanî ve onun Türkler’den oluşan ordusudur.
Türk alp ve kahramanları,yine zaman içinde İslâmî bir kimlik kazanarak, alperen ismiyle kutsîleşmiştir.Kur’ân ve Sünnet’in öngördüğü din esaslarını Ehl-i Beyt’in eşitlik, hoşgö- rü ve muhabbete dayalı yorumundan alan Türkler,Peygam ber efendimiz (sav)’in önderliği şartıyla, Hz. Ali (kv) ve evlatlarının İslâm anlayışını benimseyip kabul etmişlerdir.
Anadolu’da zaman geçse de değerini kaybetmeyen ve
 hep ilk sıralarda yer alan şu isimler Ehl-i Beyt’in bütün zaman- larda nasıl sevildiğini, sayıldığını, örnek alındığını gösteren en önemli göstergelerdendir:

 
Etiketler: Osmanlı, Devletının, Kurucusu, Gazi, Osman, Beyin, Ehl-i, Beyte, olan, Sevgisi!!!,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
05 Nisan 2021
Doğu ve Güneydoğuda 16 Kürd Aşiretini birleştirerek, Beylikler Kuran Peygamber Torunu !!!!
03 Nisan 2021
ARAP ŞİİRİNDE EHL-İ BEYTİ SEVMEK:
03 Nisan 2021
HZ.ALİ (EMİRÜL MÜMİNİN) SEVENLERİNE VERDİĞİ NASİHAT...
01 Nisan 2021
OSMANLI DEVLETINDE NİKÂBET TEŞKİLÂTI !!!
30 Mart 2021
Emir Padişahların Padişahı Allah'u Teâlâ Tarafından Verildi;???
25 Mart 2021
RASULULLAH'IN EHL-İ BEYTİ'Nİ SEVMEK ALLAH'U TEÂLÂNIN EMRİDIR.!!!
24 Mart 2021
Kur’an’ın İfadesiyle “Âlemlere Rahmet” olarak gönderilen Hz. Peygamber(s a.v.)
23 Mart 2021
Kur’an’ın İfadesiyle “Âlemlere Rahmet” olarak gönderilen Hz. Peygamber(s a.v.)
18 Mart 2021
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki. İstanbul: Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Yerini Bulan Ehl-i Beyt Kimdır.!!!
17 Mart 2021
Ehl-i Beyt Kimdır? Haklarında'ki Ayet ve Hadisler.!!!
16 Mart 2021
Rasulullah'ın Varisleri Alim ve Ulema Kardeşlerim Gerçekleri Anlatmanın Zamanı Gelmedimi? İmanınız Tehlikededır.!!!!
07 Mart 2021
EHLİ BEYT'E KÜFÜR EDEN ZALİMLERİN KABİR AZABININ BAŞLANGICI:!!!
06 Mart 2021
OSMANLI DEVLETINDE NAKİBÜ'L EŞRÂFLAR'IN GÖREVİ.!!!
06 Mart 2021
EMEVİLERİN AVUKATLIĞINI YAPAN YEZİD'E EMİRÜLMÜMİNİN DİYEN ZİHNİYET HARRE VAKASINI İYİ OKUSUNLAR...
04 Mart 2021
Cesedi Yakılarak Külleri Fırat Nehrine Savurulan Resulullahın Torunu.!!!
03 Mart 2021
İYİ Kİ DOĞDUN EY ALLAHIN GALİP ARSLANI...
03 Mart 2021
ALLAHIN GALİP ASLANI EMİR-ÜL MUMİNİN PEYGAMBERLERİN SIRRIDIR.!!!
28 Şubat 2021
HZ.PEYGAMBERIN TORUNLARINDAN HALİFUL KUR'AN KİM OLDUĞUNU BİLİYORMUDUNUZ.!!!
27 Şubat 2021
ALLAHU TEÂLÂ KÖTÜ ÂLİMLER İÇİN CEHENNEMDE "HASİNA"ADLI BİR ŞEHİR İNŞA ETMİŞTIR.!!!
26 Şubat 2021
Mahşer Günü Bütün Tarikatlar Hz.Ali k.v.'nın Bayrağı Altında Toplanacak!
24 Şubat 2021
NAMAZDA EHL-İ BEYTE SALAVAT GETİRMEYENIN NAMAZI BATILDIR.!!!
21 Şubat 2021
EHL-İ BEYT DÜŞMANLARININ HZ. ALİ VE HZ.FATİMA'YA ATTIKLARI İFTİRA..
20 Şubat 2021
EHL-İ BEYT DÜŞMANLARININ Hz. ALİ (R.A)’A ATTIKLARI İFTİRA..
20 Şubat 2021
KURANI KERİM'DE "BİZ" OLARAK HİTAP EDİLENLER KİMLERDİR?
18 Şubat 2021
KUR'ANI KERİM'DE KÂF SURESİ 24.AYETE GÖRE RESULULLAH İLE HZ.ALİ İNATÇI KAFİRLERİ CEHENNEME ATMASI.!!!
15 Şubat 2021
HZ.PEYGAMBER'E İLK İMAN EDEN ERKEK SAHABE KİMDIR.!!!
08 Şubat 2021
ALLAH'U TEÂLÂNIN BÜYÜK AZAMETİ KARŞISINDA EHL-İ BEYTIN İSİMLERİNİ ZİKREDEREK TUFANDA KURTULAN NUH PEYGAMBER.!!!
05 Şubat 2021
Hz.Zeynelabidin Büyük Dedesi Ebu Talib'in İmanı İçin Şöyle Buyurmuştur.???
01 Şubat 2021
ALLAHIN GALİP ASLANI HZ.ALİ (K.V) RASULLAHIN DIŞINDA HİÇ KİMSENİN EMİR KOMUTASI ALTINA GİRMEMİŞTİR.!!!
30 Ocak 2021
HZ.İMAM ALİ MÜRTEZA'NIN MÜMTAZ ŞAHSİYETİ;
28 Ocak 2021
SAHTE SEYYİDLIK ÖNLENMELİ İSLAMİYETE ZARAR VERİYOR...
27 Ocak 2021
GERÇEKTEN SEVGİNİZDE SAMİMİMİSİNİZ?
27 Ocak 2021
Hz.İmam Ali Mürteza Şöyle buyurmuştur; Zülümle Zafere ulaşılmaz.!!!
26 Ocak 2021
HZ. HÜSEYİN'IN KERBELA MEYDANINDA DEVESİ ÜZERİNDE OKUDUĞU CUMA HUTBESİ.!!!
24 Ocak 2021
Hazreti İmam Ali Keremallahu Veche Kimdir.!!!
18 Ocak 2021
Ehli Beyti Sevmeyen Bir Kişi Rasulullahın Muhabbet Nuru ona Tesir Etmez,İslamlığı Sadece Dilinde Kalır..
18 Ocak 2021
HZ.İMAM ALİ MÜRTEZA (R.A. ) KEREM ALLAH'U VECHE HİCRİ 36.YILINDA HALİFELİK MAKAMIN'DA OTURURKEN
18 Ocak 2021
Hz.Peygamberin Soyunu/Ehli beytini Sevmeyenler onları Küçümseyenleri kimler olduklarını biliyormudunuz.!!!
17 Ocak 2021
SEYYİDLERE BİAT/İNTİSAP ETMENİN SEVABI VE FAZİLETLERİNİ BİLİYORMUSUNUZ.!!!
16 Ocak 2021
SEYYİDLERIN ÇOCUKLARIDA RESULULLAH'IN KANI TAŞİYORLAR DİĞER ÇOCUKLARLA KIYAS ETMEMEK GEREKİR!!
13 Ocak 2021
TEVHİDİN MERKEZİ RESULULLAHIN EHL-İ BEYT'DIR.!!!
13 Ocak 2021
İLK OSMANLI MEDRESELERİ:
09 Ocak 2021
Hz.Peygamberin: Torunları/Seyyidler Ümmetın İçersinde Karanlıkta Yanan Kandile Benzerler.!!!
29 Aralık 2020
EMEVİLERİN AVUKATLIĞINI YAPAN YEZİD'E EMİRÜLMÜMİNİN DİYEN ZİHNİYET HARRE VAKASINI İYİ OKUSUNLAR...
28 Aralık 2020
GAFLET UYKUSUNA DALMIŞ MÜSLÜMANLAR UYANIN.!!!
26 Aralık 2020
HZ. ALİ K.V.'NIN VELAYETINİ KABUL ETMEYEN O'SEÇKİN SAHABENIN SONU !!!
26 Aralık 2020
Resulullahın Ehli Beytini Sevmeyenler ve onların aleyhinde konuşanlar kimler olduklarını biliyormusunuz.!!!!!!
18 Aralık 2020
ALMANYA’DAN ALEVİ KARDEŞLERİMİZE KİRLİ TUZAK.!!!
16 Aralık 2020
DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİMİZİN KURULUŞ AMACI !!!
15 Aralık 2020
SEYYİD ŞEYH HASAN ZERRAKİ KİMDİR !!!
14 Aralık 2020
Hz. Peygamberin: Küçük Torunlarina Saygı ve Sevgi Göstermesinin Mükafatının Ne Olduğunu Biliyormudunuz.!!!
14 Aralık 2020
ZIRKAN/ZIRKİ BEYLİKLERİ'NIN KURUCUSU SEYYİD ŞEYH HASAN ZERRAKİ KİMDIR;
07 Aralık 2020
Ehl-i Beyt Yolunda Müçtehit’e (Mürşid'e) Bağlanma
07 Aralık 2020
DİNİ AÇIDAN EHL-İ BEYT-SEYYİD VE ŞERİFLERİN SEVGİSİ :
04 Aralık 2020
ALLAH'IN ARSLANI HZ.ALİ K.V.'NIN ANNESİ HZ.FATİMA ANNEMİZ'İN RÜYASI:
03 Aralık 2020
Hz.İmam Ali Mürteza Sevenlerine Şöyle Buyurmuştur.!!!
01 Aralık 2020
ALLAH RESULÜNE ATILAN BÜYÜK İFTİRALAR
28 Kasım 2020
Hz.Peygamber efendimiz Zamanında Günümüze Kadar Nice Sahte Peygamberler, Şeyhler,Mürşitler ve Seyyidler Türedi…
27 Kasım 2020
ALLAH RASULÜNÜN SEVGİSİNDE SAMİMİ DEĞİLSİNİZ!!!
04 Kasım 2020
Aziz Ve Celil Olan Yüce Allah? Seçilmişlerin İçersinde Ehli Beyti Seçmiştır.!!!
04 Kasım 2020
Allahu Teâlâ Seçilmişlerin İçersinde Ehli Beyti Seçmiştır.!!!
28 Ekim 2020
ALLAH RASULÜNÜN EHLİ BEYTİ KİMLERDIR:
28 Ekim 2020
HZ.ALİ (R.A.) HAKKINDAKİ HADİSLER:
24 Ekim 2020
Ashaptan Bir Grup Hz.Ali'yi Rasulullaha Şikayet Edince !!!
23 Ekim 2020
YETER ARTIK İSLAMİYETİN İÇİNE NİFAK SOKMAYIN!!!
19 Ekim 2020
Allah Rasulünün Torunları Hiçbir Tarikattan Veya Mürşitten Emir Alamazlar.!!!
19 Ekim 2020
Allah Rasulünün Torunları Hiçbir Tarikattan Veya Mürşitten Emir Alamazlar.!!!
18 Ekim 2020
Resulullah'ın Evlâtlarına buğzedenin Cenaze Namazı kılınmaz,Onlarla Komşuluk Yapılmaz.!!!
16 Ekim 2020
GADİR-İ HUM HUTBESİ,ALLAH RASULÜNÜN VASİYETİ'DIR.!!!
15 Ekim 2020
Hz.Peygamberin Torunları ortada iken başkasına beyat ederek Mürid ve Derviş olanların durumlarıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum;
15 Ekim 2020
ALLAH RASULÜNÜN TORUNLARI/ SEYYİDLERE NASIL BEYAT ETMEK GEREKİR.!!!
14 Ekim 2020
HASAN BASRİ HAZRETLERİNİN MUAVİYE B.EBU SÜFYAN HAKKINDA-Kİ GÖRÜŞÜ:
13 Ekim 2020
SEYYİD ÇOCUKLARINI DİĞERLERİYLE KIYAS ETMEYİNİZ
13 Ekim 2020
UYDURULAN YALANLAR VE YAPILAN İFTİRALARA KAYNAKLARLA CEVAPLAR.!!!!
12 Ekim 2020
Allahın Rasulü Peygamberliğini ilan ettikten sonra.!!!
10 Ekim 2020
Allah'ın Rasulü Ehli Beyti'ni ateşe atılmaması için dua etmiştir!!!
09 Ekim 2020
Seyyid Nizam efendinin Oğlu Seyyid Seyfullah efendi İtikatı buzuk olanlara verdiği cevap.!!!
29 Eylül 2020
ALLAH RASULÜNÜN MİRAÇTA GÖRDÜKLERİ.?
26 Eylül 2020
Hz.Ebu Talib'in Düşmanları İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Yazdığı Fıkh-ı Ekberi'de Tahrif Ettikleri Anlaşılmıştır.!!!
25 Eylül 2020
Allah Rasulünün Ehli Beyti Kimler Olduğunu Rivayet eden Muhaddisler ve Tarihçiler Şunlardır.?
25 Eylül 2020
GÜNÜL NEDİR BİLİR MİSİN?GÜNÜL HZ.MUHAMMED, KOKUSU'DA EHLİ BEYTTIR:
25 Eylül 2020
EHLİ BEYTİN BABASI HZ.ALİ'NIN FAZİLETİ:
21 Eylül 2020
Ehli Sünnet Alimlerimizin Hz.Ebu Talib Hakkında görüşleri.!!!
19 Eylül 2020
Rasulullahın ilk Risâletini Tastik Eden Amcasıdır!!!
14 Eylül 2020
Hz.Ali'nin altın harflerle yazılan sözleri....
13 Eylül 2020
Rasulullah efendimizin Vefatından Sonra Hz. Ali'nın Sessiz kalmasının Nedenlerini açıkliyorum !!!
12 Eylül 2020
Hz.Peygamber'e Hayatını feda eden sahabe-i Kiram Kimdir.???
12 Eylül 2020
OSMANLI DA MÜFTÜLÜK VEYA ŞEYHÜLİSLAMLIK MAKAMI:
24 Ağustos 2020
EHL-İ BEYTİN ADINI ANMAK İSTEMEYEN MÜNAFIKLAR ! SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN?
21 Ağustos 2020
2.Halife Hz.Ömer Ehli Beytin Faziletlerini anlatiyor.
20 Ağustos 2020
KİYMETLİ MÜMİN KARDEŞLERİM SİZLER MUHARREM AYININ ÖNEMİNİ BİLİYORMUSUNUZ !!!
17 Ağustos 2020
KUR-ANI KERİMDE SEYYİDLERİN SEVİLMESİ FARZ KILINMIŞTIR.!!!
14 Ağustos 2020
Allah'ın Rasulüne inanmayan ve Hz.Ali'ye buğz eden O'Seçkin Sahabe Nasıl Helak Olmuştur.!!!
12 Ağustos 2020
Veda Haccında Dönerken,Gadir-i Humda Sahabe Haris bin Numan nasıl helak oldu.!!!
11 Ağustos 2020
Allah Rasulü Benim Hatırım için soyumu seviniz !!!
11 Ağustos 2020
OSMANLI'DA SURRE-İ HÜMAYUN ALAYI
04 Ağustos 2020
Mahşer Gününde Hz.Ali'nın faziletleri !!!
28 Temmuz 2020
ELHAMDULİLLAH ÇOK ŞÜKÜR PEYGAMBER EFENDİMİZİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ.!!!
27 Temmuz 2020
HASRETİMİZ SONAERDİ ŞİMDİ SIRA KÂBEMİZ VE RAVZA-İ MUTAHHARA'DA
23 Temmuz 2020
EBREHE'NIN KOMUTANI ABDÜLMÜTTALİB-İ GÖRÜNCE BAYILDI !!!
22 Temmuz 2020
ZEMZEM KUYUSUNUN KEŞFİ VE KURBAN HÂDİSESİ:
20 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V. TÜRK MİLLETİ İÇİN ŞÖYLE BUYURMUŞTUR!!!
16 Temmuz 2020
DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER DERNEĞİMİZIN 15 TEMUZLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI.!!!
15 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBERİN SOYU SEYYİD VE ŞERİFLERİN SEVMENIN FAYDALARI:
14 Temmuz 2020
HAYBER KAHRAMANI KİMDIR.!!!
13 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBERİN EMRİYLE ANA TEMELİ ATILAN,NAKİBÜ'L EŞRÂFLIK KURUMUNUN TAŞRA TEŞKİLÂTI:
12 Temmuz 2020
MAHŞER GÜNÜ EHL-İ BEYT'İN GÖREVİ.!!!
06 Temmuz 2020
MAHŞER GÜNÜ EHL-İ BEYT'İN GÖREVİ.!!!
05 Temmuz 2020
İSLAM DEVLETLERİN'DE NAKİBLERİN ELÇİLİK GÖREVİ;
03 Temmuz 2020
NAKİBÜ'L-EŞRÂF KAYMAKAMLARIN CEZALANDIRMA YETKİSİ !!!
03 Temmuz 2020
MünafiklarınTerör Timleri Resulullah'ı Nasıl Öldürmek isdediler.!!!
30 Haziran 2020
ASHAP ARASINDA HZ.ALİ (K.V.)'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ
30 Haziran 2020
HZ ALİ (K.V)'NIN FAZİLETLERİ!!!
25 Haziran 2020
Nakibül-Eşrâflık Kurumunun Ana Temeli Rasulullah Tarafindan atılmıştır.!!!
22 Haziran 2020
BİR CİHAN SOYU OLARAK EHL-İ BEYT:
17 Haziran 2020
KUR'ANA GÖRE KİM ALLAH RASULÜNÜN HADİSLERİNİ İNKÂR EDERSE KAFİRDIR.
11 Haziran 2020
Dünya Seyyidler ve Şerifler Derneğimizin Kuruluş Amaçı:
11 Haziran 2020
Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) Vefat edeceği sırada
09 Haziran 2020
3 MART 1924 TARİHİNDE NAKİBÜ'L EŞRÂLIK KURUMU LAĞVEDİLİNCE MEYDAN KİMLERE KALMIŞTIR.!!!
07 Haziran 2020
Osmanlı'da Sahte Seyyidlerin Korkulu Rüyası.?
05 Haziran 2020
TESEYYÜD VE MÜTESEYYİD/SAHTE SEYYİD HADİSESİ.!!!
02 Haziran 2020
Hz.Ebu Talibe Atılan Tarihi İftiralar!!!
01 Haziran 2020
HZ.ALİ'YE SEBBEDEN ALLAH'A SEBBETMİŞTIR:
28 Mayıs 2020
Ehli Beyt Uğruna Şehid edilen İmam Ebu Hanife:
27 Mayıs 2020
Hz.Peygamber'in (s.a.v.)'mın Ehl-i Beyti İle Tevessül Etmek...
16 Mayıs 2020
DELİLLERİYLE EHL'İ BEYTE MEVEDDET.
12 Mayıs 2020
Hz.Ebu Talibe Atılan Tarihi İftira!
10 Mayıs 2020
KALPLERİN'DE EĞRİLİK VE KÖTÜLÜK OLANLAR:
07 Mayıs 2020
NE OLDU DA 360 DERECE DÖNÜŞ YAPTINIZ?
01 Mayıs 2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI:
30 Nisan 2020
HAZRETİ LUT ALEYHİSSELÂM KİMDIR KAVMİ NE YAPMIŞTIR.? HELAK OLDULAR !!!
29 Nisan 2020
ANKARA BAROSUNU ŞİDDETLE VE ESEFLE KINİYORUM!!!
Haber Yazılımı