ÖMÜR ÇELİKDÖNMEZ İstihbarat savaşlarında metafiziksel varlıklar mesela cinler kullanılıyor mu?
Yazı Detayı
02 Mart 2021 - Salı 15:21
 
İstihbarat savaşlarında metafiziksel varlıklar mesela cinler kullanılıyor mu?
ÖMÜR ÇELİKDÖNMEZ
@oc32oc39
 
 

Cinlerle ilgili İbrahimi dinlerde oldukça fazla malumat mevcut. İster galaktik mitoloji ister Tevrat kaynaklı İsrailiyat denilsin,  yarı cin yarı insan karışımı mutant varlıkların, İblisi güçlerle  işbirliği konusunda neler biliyorsunuz?  

 

Tevrat’ta adları geçen veya simge olarak kullanılan Cennetten kovulmuş ‘Düşmüş Melekler / Adem - Havva ve/veya Harud- Marud ' ile yeryüzünde beşeri tekamülünü evrimini tamamlamış  insan türü arasında gerçekleşen gen transferi ile ortaya çıkan   yeni bir canlı türüne “Nefili” veya “Nefilim” deniliyor.  

 

Tanrı’nın kurallarına isyan eden, bu yüzden cennetten sürgün edilen “Düşmüş Melekler”den, Tevrat’ta çok söz edilmemekle birlikte, Tevrat  yorumcusu Kohenler, bunları günahkâr ve cennetten kovulmuş melekler olarak kabul eder. Bunlar cennette melek orduları ile savaştıktan sonra yenilmişler ve yeryüzüne düşmüşlerdir. Satan (Şeytan), cinler, iblisler ve gözcü melekler bunların arasındadır. Bu melekler “Tanrı’nın Oğulları Nefillerin (Nefilim) Babaları” ve “Gözcü Melek’ler” olarak bilinir. 

 

Bazı tefsir kitaplarında, insandan önce yeryüzünde fesat çıkaran cinlere karşı bir takım meleklerin başında olarak gönderilen ve o zaman “Azazil” adını taşıyan İblis'in cinleri dağlara püskürttüğü; cinler gibi yeryüzünde yaşadığı belirtilir.  Hatta el-Hakem adıyla, cinlere hakem tayin edildiği bir ara bu görevindeyken gurura kapılıp sonra göğe iltica ederek, Adem'in yaratıcılığına kadar Allah'ın sadık bir kulu olarak kaldığı; hatta, Allah'a en yakın ‘melek’lerden biri olup, yeryüzündeki ve en alt kat gökteki cinler üzerinde hüküm sürdüğü gibi rivayetler yer  alır. İslam tarihinde bilinen ilk ‘Nefili’ Varaka Bin Nevfel… 

 

Süryani, İbrani ve Arabi lisanların etkileşimi, benzerliği ve  geçişkenliği göz önünde bulundurularak, İbranice “Nefili”  mefhumu ile Arapça “Nevfel” - “nevf-il” sözcüğünün  yakın  anlam ilişkisinden söz etmek  mümkün.  

 

Nevfel, deniz, cömert, yakışıklı gibi anlamları olmakla birlikte, “hörgüç” yani sonradan yaratılma, yukarıdan indirilme gibi manalar da içerir.  Mekke'nin pagan inancını terk eden ve Hıristiyan olarak geri dönen dört kişiden biri Varaka bin Nevfel, Hz. Muhammed'in zevcesi Hatice'nin kuzeniydi.  Nasturi rahibi olan Varaka, Mekke'nin rahibi ve vaiziydi.  Süryani ve İbrani lisanına vukufiyetinden dolayı Tevrat’ı, İncil'i biliyordu ve bunları Arapça’ya tercüme etmişti.  Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliğinde nikahlarını  kıymıştı.

 

Genelde kabul görmüş klasik kaynaklarda Hatice’nin, Hz. Muhammed'i ilk vahiyin ardından Varaka'ya durumu açıklaması için götürdüğü geçer. Varaka, anlatılanları dinledikten sonra olayın bir vahiy olduğunu, Hz. Muhammed'e peygamberlik verildiğini ve eğer genç olsaydı onun destekçilerinden olmak istediğini belirtir. Hz. Muhammed nüzul olan ilk vahyi, Varaka bin Nevfel'e açıklamasından kısa bir süre sonra Varaka bin Nevfel ölür.  İbn-i İshak, Hz. Hatice’nin Varaka’ya yalnız gittiği; Hz. Muhammed (s.)’in Hz. Ebu Bekir ile gittiği; Hz. Muhammed (s.)’in Varaka’ya yalnız gittiği ve Hz. Muhammed (s.)’in ona hiç gitmeden Varaka ile Kâbe’de görüştükleri şeklinde olmak üzere farklı farklı rivayetlerle nakleder.  

 

Ayrıca İbn-i Kesir, Hz. Hatice’nin Varaka’ya yalnız gidip Hz. Muhammed (s.)’in ilk vahyi alışını anlatmasından sonra Varaka’nın ona şöyle dediğini  aktarır: “Bazı şeytanlar, insanların bazısını saptırmak ve ifsat etmek için Cebrail suretine girip onlara gelirler ve akıllı insanları deli ve mecnun hale getirirler. Abdullah’ın oğlunu bana gönder. Korkarım ona da gelen Cebrail değil başkasıdır.”  

 

Bu rivayete göre Varaka, başlangıçta Hz. Muhammed'e gelenin şeytan olduğunu ve onu mecnun haline getirdiğini düşünmektedir. Algı, idrak, şakra, duyu ötesi, sezgisel bilgi… Kim gelecekten haber verme, kayıp olanı bulma yeteneğine sahip olmak istemez. Sırlı olayların hikmetli analizleri bizim kültürümüzde Kuran’ı Kerim’deki Hızır kıssası ile anlatılır.   Bununla birlikte fal oklarıyla ya da kum üzerine çizilen remil denilen şekillerle gelecekle ilgili bilgilerin elde edilmesi büyük günah kabul edilir.  Bu nedenle olsa gerek, kehanet içeren bilgilerin ortaya çıkarılması, paylaşılması pek hoş görülmez.

 

Tarihimizdeki bazı vakıalar parapsişik gücü olan bazı isimlerin yönetimde etkili olmasıyla ilgilidir. Parapsikoloji; duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin paranormal olayların; deneysel yöntem yoluyla, çok disiplinli (çok yöntemli) etüdü olarak tanımlanır ABD istihbaratı ve cinler… ABD istihbaratının 1970 ve 1980’lerde Mars’taki bazı koordinatlarda neler olduğunu, medyumlara sorduğunu duymuşsunuzdur. CIA, FBI, MOSSAD, KGB gibi istihbarat servislerinin cinleri kullandığı yaygın bir kanaat. Amerika’da yerel polis ve CIA’in faili meçhul cinayetleri medyumlardan yardım alarak çözdüğü bütün kamuoyu tarafından da biliniyor.

CIA'nın ciddi, ciddi medyum yetiştirdiğine insanın inanası gelmiyor. “Star Gate” gizli kodu altında yüksek duyarlıklı uzman yetiştirme, dünyanın her noktasında ajanları bulunan, bu etkin örgütün resmi faaliyetleri arasında yer alıyor.  Soğuk savaş döneminde CIA, Sun Streak, Grill Frame, Center Line kod adları ile medyumluk çalışmalarını finanse etmişti. Aynı dönemde Sovyetler Birliği de kendi medyumlarını yetiştirmek için 60 milyon ruble ödenek ayırmıştı. 

 

CIA, Sovyetler’in ABD denizaltılarını medyumların bilgilerine dayanarak yerlerini saptayacağından dahi şüphe ediyordu. CIA'nın telepati yöntemleri ile istihbarat bilgileri elde etmesi 1972 yılına uzanıyor.  Bu çalışmalar (SRI= Stanford Research İnstitute, www.sri.com) Stanford araştırma enstitüsü elemanlarından Russell Targ ve Harold Puthoff’un yönetiminde sürdürüldü.  20 sene boyunca CIA, medyumluk çalışmalarına 20 milyon dolar  harcadı. Adeta Sovyetler ve ABD arasında bilinmeyen, topluma yansıtılmayan bir medyumlar savaşı yaşandı.  

 

Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi uzman medyumlardan oturdukları yerden, Kaddafi’nin veya Kuzey Kore plütonyum deposunun veya rehinenin nerede olduğunu tahmin etmeleri istenmiştir.  1995’de CIA’ya medyumluk ödeneği olarak 500.000 dolar tahsis edilmiştir. Aynı yıl CIA, (AIR= American İnstitute of Research, www.air.org) Amerika araştırma enstitüsünden medyum programını değerlendirmesini talep etmiştir.  Yapılan değerlendirmede, medyumların hiçbir tahminde başarılı olmadıkları rapor edilince, medyumlara dayanarak istihbarat yapma sonlandırıldı. 

 

Rus istihbaratı ve Cinler… Son Rus Çarı’nın, Grigori Rasputin adında padişah “Deli İbrahim” gibi cinci hocası vardı. Grigori Rasputin, doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen bir Rus mistikti.  Ufak yaşlardayken 2 kardeşinin boğularak ölmeleri Rasputin’i oldukça etkiledi. Kendisinin de boğularak öldüğü söylenir. Okuma-yazma bilmeyen Rasputin, 1886’dan 1901’e kadar 15 sene boyunca Rusya’da gezip her yerde vaazlar verdi.  

 

En uzak yolculuğunda, Yunanistan’ın Athos Dağı’na kadar gitti. Ortodoksların ‘hain’ bir tarikat olarak niteledikleri Skopsty Tarikatı ile tanıştı.  Bu tarikatın müritleri, ‘Tanrı’ya ulaşmanın tek yolunun ‘günah işlemek’ olduğunu vaaz ediyorlardı ve bu, Rasputin’e oldukça çekici gelmişti.1907 yılında Çar’ın oğlu Aleksey, hemofili hastalığına yakalandığında doktorlar tüm çabalarına rağmen çocuğun iç kanamalarını durduramazlar ve artık tıbbi olarak yapılabilecek bir şey olmadığını ve oğlanın yakın zamanda öleceğini Çar’a bildirirler. Saray camiasında varlığı bilinen Rasputin, bu durumda son çare olarak Çariçe tarafından çağrılacak ve hipnotizma tekniğiyle çocuktaki iç ve dış kanamaları durduracaktır.  Bu başarısından sonra Rasputin, Çar ailesi için çok önemli bir şahıs olur. Çar’a sürekli siyasal konularda fikirler de vermeye başlamıştır. 

 

Benzer tedavilerini ve fikirlerini ölüm yılı olan 1916’ya kadar sürdürür. Rusya’nın en büyük istihbarat örgütü GRU; Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye- Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatının “poznai sebia” yani “Kendini Tanıma” anlamına gelen Rus Savaş Sanatı Sistemi üzerinden cinlerle diyalog kurmanın bir yolunu  buldukları söylenir.  Bu stil, katı kuralları, yapısı veya sınırları (ahlaki sınırlar hariç) olmayan doğal ve serbest bir stildir. Zaman içerisinde Rus Özel Kuvvetleri tarafından rafine edilerek bugünkü modern halini alan ve sürekli gelişmeye devam eden Systema, yakın zamana kadar son derece gizli tutuluyordu.


Hızlı öğrenmek için geliştirilmiş Systema, ezbere dayanmaz. Kalıp tekniklerin ve formların olmadığı bu stil, vücudu bütün olarak görür ve en zorlu durumlarda dahi hayatta kalmayı amaçlar.  Systema’da öncelikli amaç kazanmak veya kaybetmek değil, kendini tanımak ve her koşulda hayatta kalmaktır. 

 

Bu nedenle Systema’ya “poznai sebia” da (Kendini Tanı) denilmektedir.  Ruh veya psikolojik durum sakin, öfke, tahriş, korku, kendine acıma, sanrı ve gururdan arınmış olmalıdır. Savaş becerisi, güçlü ve hassas, anlık ve ekonomik, kendiliğinden, zekice ve çeşitli, gerçek bir profesyonelin imzasını taşıyan hareketleri içerir.Systema; üç bileşenin sinerjisidir ve bir TRUE WARRIOR yani doğru savaşçı oluşturur. 

 

Bu üç bileşen; “savaş becerisi, güçlü ruh ve sağlıklı vücut”tur. Tasavvuftaki “nefis terbiyesi”ne ne kadar çok benziyor değil mi? Systema, Spetsnaz, GRU ve diğer hükümet kuruluşlarının özel birimleri dahil olmak üzere, riskli görevlerde Özel Kuvvetler Askeri Birlikleri tarafından geliştirilen mücadele tarzı oldu. SSCB dağıldıktan sonra, bu savaş sanatı tanındı ve yeniden keşfedildi ve antik köklere rağmen, her öğretmenin ve her uygulayıcının çeşitli askeri ve çağdaş ihtiyaçlarına uyarlandı. 

 

‘Nooscope’ hakkında kim ne biliyor? Rus askeri istihbaratının bir diğer önemli silahı da 2012’de ‘Questions of Economics & Law -Ekonomi ve Hukuk Soruları’ adlı dergide ‘AE Vaino’ imzasıyla yayınlanan, ‘The capitalisation of the future/Sermayenin Geleceği’ başlıklı makalesinden kullanılan ‘Nooscope’dir. Bu kavramı tartışmaya açan ve bunun Rus bilim insanlarının geliştirmiş olduğu yeni ve farklı bir silah olduğunu belirten Rusya Federasyonu Başkanlık Müsteşarı Anton Eduardovich Vaino’dur.


-Anton Eduardovich Vaino- Vaino ‘Nooscope’ kavramı çerçevesinde toplumu örgütlemek ve anlamak için yeni yollardan söz etmişti. Nooscope, yarı mistik ve Rus metafizik geleneğinden beslenen bir kavram olarak değerlendirilmişti. 

 

Nooscope, “insanlar arasında, nesnelerle para arasındaki işlemleri tarayan bir aygıt” tanımlamasıyla anlaşılmaya çalışıldı. Günümüzde ekonominin ve genel olarak toplumun geleneksel yöntemlerle yönetilmesi çok karmaşıklaştı. Kaosa dönüştüğü gibi kontrolden çıkabiliyor. Böylesi durumda güç merkezleri iktidarlar bunları düzenlemek ve kontrol etmek için yeni yollar aramalıdır.  Bu yönetim sorununun çözümü ise ‘nooscope’ olarak adlandırılan ve küresel bilinçle ve “biyosferdeki ve insan aktivitesindeki değişiklikleri tespit edip kaydedebilen” yeni bir sistemle mümkün olabilir.  

 

Bu konuyu, bilimsel literatürde en net ifade eden Nikola Tesla olmuştur.  Yarı-mistik dilin ve akademik jargonun neredeyse imkânsız bir karışımı izlenimi veren bu teorik açılım, aşkınsal felsefe ile çağdaş ekonomik kaygıları uzlaştırmaya yönelik.  Nooscope’un kesin tanımını söylemek zor. “Nooscope, Noosfer’deki değişiklikleri kaydetmek için kullanılan bir cihazdır.” Dahası, “mekansal sensörler” den oluşur ve “görünmez görünür hale getirebilir”. 

 

“Yeni nesil banka kartlarından başlayıp” akıllı tozla “biten” Nooscope’un duyusal ağı “, zaman ve mekândaki ortak Varlığı doğrudan tanımlar.”


Nooscope, insanlığın kolektif bilincinin incelenmesine olanak sağlayan ilk  manevi cihaz. Aslında, “Noo” fikri, Vaino’nun icadı değil, daha önceden az da olsa biliniyordu.  20. yüzyılın başlarında Rus düşünür Vladimir Vernadsky tarafından bir teori olarak geliştirilen “Noosfer”, genellikle insan düşüncesinin alanı, yani insanlığın kolektif bilincidir.  

 

Vernadsky, insanlığın kolektif düşüncesinin bir bütün olarak dünyayı etkileyeceği zaman, Noosfer’in Dünya’nın gelişiminin üçüncü aşaması olacağına inanıyordu.  Bu açıdan Vaino bir “proaktif yönetim paradigması” temellendirmiş denilebilir.  

 

Bu anlatılanları metafizik istihbaratta  Cinlerin  istihdamı ile  ilişkilendirmek  becerisi  sizlere  kalmış. Metafiziksel istihbarat ve Türkler… Bizim tarihimizde de medyum, haber alıcı bazı örnekler vardır. Örneğin Safranbolulu Cinci Hoca veya Karabaşzade Hüseyin Efendi 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı sarayının ünlü üfürükçüsüydü. 

 

Tahta çıktığında recüliyeti akim kalmış yani erkekliği tutuk olan, Osmanlı Padişahı (Deli) İbrahim’i telkinleri ile tedavi etmişti. Deli İbrahim, Valide Kösem Sultan’ın sunduğu cariyelerle bir arada olmaya başladı.  Sultan İbrahim’i etkisi altına alan Cinci Hoca, büyük bir maddi kazanç elde etmişti. İlmi Nücum, Kenzül Havas sayesinde Cinlerle iletişim kurduğu gerekçesiyle ünü her yere yayılmıştı.  İslam dünyasında “Hurufilik” olarak adlandırılan ekol mensupları da kehanet hususunda boş sayılmaz.  

 

Ne de olsa “Kabala” harsından  besleniyorlardı.  Bu ekolün son temsilcilerinden Said Nursi, Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî, Birinci Şua’da : “Ve’l-ilmu indallahi lâ ya’lemu’l-gaybe illallâhu Hattâ ye’tiyallahu bu emrihi (şedde sayılır) fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi bin beşyüz kırkbeş (1545) (Miladi 2120) olup kâfirlerin başında kıyamet kopmasına îmâ eder" der ve kıyametin kopuşuna dair tarih verir. 

 

Risalei Nur’da yakın tarihimize ilişkin onlarca ebced hesabı ile “kehanet” olarak nitelendirebilecek malumat mevcut. Türklere özgü metafizik istihbarat… 

 

“Beyaz Hayaletler” hemen her ülke ordusunun düşman cephe gerisine sızma gerçekleştiren operasyon birlikleri için kullanılır. Bu kavrama, kolektif ve metafiziksel işlev yüklemek mümkün. “Beyaz Hayaletler" Büyük Asya’nın güç birliğinden oluşan istihbarat ve askeri operasyon timleri.

Tibet’ten Tanrı Dağları’na, Ural Altay Dağlarından Türkiye’de Sultan Dağlarına uzanan, psişik bir yapılanma bu. Öyle ki  Türkiye'den ta İzlanda’ya kazılan yeraltı tünellerinin hikayesi.  Budizm, Taoizm ve Sufizm öğretileriyle özel eğitime tabi tutulan gizli, fark edilmeyen bu operasyon güçleri; İnsanın düşünce ile uzaklarda başka bir insana bilgi ve resim iletebilmesi (Telepati)  gibi görüntünün “Teleportation” denen ve vücut dışı astral yolculukları ile bütünleşebiliyor. 

 

Bu kapsamda “Astral Seyahat”; insanın sanal olarak bir yerdeyken başka bir yerlere gitmesi ve orada hem görülmesi hem de orayı görmesidir olduğu gibi fizikötesi bilgiyle eşyanın tabiatına hükmedebilmek.  Astral Seyahatin yolcu  kahramanları görünmez kılan Beyaz Bulutlarla çepeçevre sarılmalarıdır. Onlar kendilerini bildirmek için bazen dışarıdan görev verdikleri isimlere dokunurlar. Dünya'nın üzerinde bulunan üçüncü sıra katman iyonosferin en önemli özelliği elektrik enerjisini ve radyo, ses ve elektro manyetik dalgaları kablosuz olarak çok uzak bir noktadan diğer noktaya taşımasını sağlayabilmesiydi.   

 

Melekût aleminden yani metafizik varlıkların (melek-cin-iblis vs.) ruhların ve nefislerin makamı olan âlemden gelen ilahi varlıklar seçilmiş insanlara veya seçtikleri insanlara dokunurlar.  Halk arasında en kısa tabiri ile “ruhun bedenden geçici olarak ayrılması” şeklinde tanımlanabilen “Astral Yolculuk”ta iki süreç var.  Bunlardan ilki “Tayyı zaman”; vaktin genişlemesi, bereketlenmesi, yani “kısa sürede uzun bir zaman yaşamış olma hâli” diğeri de “Tayyı mekan” yani mekânı aşarak bir anda değişik yerlerde görünebilmektir.  Bir diğer anlamı da mekan değiştirme yani bir mekandan başka bir mekana uçmak, ışınlanmaktır. 

 

Tayyi mekân, bir mekandan başka bir mekana aracısız ve vasıtasız olarak yolculuk yapma işidir. Tayyi mekan, mekanın ortadan kaldırılması, aşılması anlamında olup mekanları çok hızlı bir şekilde aşarak diğer mekanlara ulaşmayı anlatır.  Buna göre, mistiklerin gerçekleştirdikleri tayyı mekan, tayyı zaman, onların kendi özlerine (holografik datanın değişik boyutlarına) vasıtasız “bilinç sıçramaları” ile gerçekleştirdikleri mekan ve zaman seyahatleri denilmektedir. Gerçi şimdi politik medyumluk ad değiştirdi, daha çok fütürolojik yaklaşımlar yani geleceği öngörme popüler.

-MİT Başkanlığı'nın “Teşkilat Yapılanması” resmi internet sitesinde başlıklarla belirtiliyor- Ancak MİT veya Türkiye’deki diğer gizli servislerin bu tür kadrolarla çalışıp çalışmadığını söylemek pek mümkün değil. Varsa da bunlar muhtemelen Kafkasya kökenlidir.  Teolojik istihbarata “üçler yediler kırklar” bakar! İstihbarat akıl oyunudur. Bir hedefe ulaşmak için yapılan stratejik planlama biraz da siyasi entrikadır. Matematik ve metafiziktir.  Teolojik jeopolitik ve teolojik İstihbarat bir adım daha ileriye giderek metafiziksel istihbarat sahasında keşşaf olmak isteyen, “üçler - yediler - kırklar” ile meşverette halvet olmak  isterse, Yunus Emre’den dil, Hacı Bektaş Veli'den el alsın.   Yunus’dan, yüce görünen gökleri, göklerdeki melekleri, yetmiş bin hicapları, cümle vücutta bulmayı, Hacı Bektaş Veli'nin  ruhaniyetinden “don değiştirme”yi öğrensin. “İblis”i, lain eylese de feveran, tersine döndü bu devran, Ey Tanrı’nın askerleri doğrulun, şimdi diriliş zamanıdır. Erler demine destur alalım, Huuuuu diyelim Huuuuu! 

Ömür Çelikdönmez

 

 
Etiketler: , İstihbarat, savaşlarında, metafiziksel, varlıklar, mesela, cinler, kullanılıyor, mu?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
10 Nisan 2021
DONBASS KRİZİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ
08 Nisan 2021
Darbe Yoklaması ve Milletin Bekası!
08 Nisan 2021
Türkiye çocuğun cinsel istismarında kaynak ve transit ülke!
08 Nisan 2021
AK Partiye İtibar Suikastını Yapanlar Uzakta Değil İçinde!
01 Nisan 2021
İngiliz Kraliyetinin Yunanistan Projesi 200 Yaşında!
01 Nisan 2021
Hangi cemaatler İstanbul Sözleşmesinden çıkışı Hilafetin ilanına geçiş görüyor?
23 Mart 2021
Bitki teolojisi ve istihbarat
23 Mart 2021
England patentli Çin çekirge sürüleri Kırım Semalarında
15 Mart 2021
Erdoğan'ın Gizli Müttefiki Ekrem İmamoğlu!
27 Şubat 2021
Hulusi Paşanın yanında olanları görelim?
23 Şubat 2021
Amerikalı Patriotlar Soluğunu Tuttu 4 Martı Bekliyor!
22 Şubat 2021
Gara Dağda Bazı Rehineler Sağ
19 Şubat 2021
Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
17 Eylül 2020
Bugün 15 Eylül, Kafkas İslam Ordusu'nun Zaferinin 102. Yıldönümü...
26 Ağustos 2020
Kadim Türk Devlet Teşkilatı Libya Cumhuriyeti
21 Ağustos 2020
Rus troykasının Azerbaycan'da darbe girişimi!
09 Ağustos 2020
Doğu Akdeniz'deki Küresel Hesaplaşma: Üç Harfliler Fransa'yı Beyrut'ta Çarptı!
30 Temmuz 2020
2020 YAŞ Kararları ve daha muhafazakar yapıların TSK içerisindeki etkinliğinin artması
28 Temmuz 2020
Ayasofya hakkında Papalık neden konuşamaz?
27 Temmuz 2020
ABDnin gayri nizami harp unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı öldürmüş olmasın?
25 Temmuz 2020
Yüksek Askeri Şura’da Geri Sayım YAŞ Sürprizi Yok!
24 Temmuz 2020
Azərbaycan, Irak Suriye ve Libya'daki krizin cevabı Kırım olamaz!
19 Temmuz 2020
Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
14 Temmuz 2020
Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
29 Haziran 2020
Ey Güzel Kırım Mustafa Cemiloğlu Seni CIA'ya Nasıl Peşkeş Çekiyor?
25 Haziran 2020
Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
22 Haziran 2020
Azərbaycan Respublikasının Gelecek Prezidenti Hazarın Sultanı Mehriban Arif qızı Əliyeva
12 Haziran 2020
Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
12 Haziran 2020
Karpat havzasında yaşayan Hun Türkleri Sekeller
04 Haziran 2020
Göbekli Tepe Tapınak Değilse Ne?
01 Haziran 2020
Ruhi Su, 1969 TÖS Grevi, Kuş Hoca, Marshall, Fulbright, Süt Tozu ve Nazmi Toker
28 Mayıs 2020
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
27 Mayıs 2020
Çocukluğumun Ispartasında eski Ramazanlar eski bayramlar
26 Mayıs 2020
Bir Ahıska Türkü ile Rus General Arutyunov Gennady Vasilievich'in Sıradışı Hikâyesi
25 Mayıs 2020
Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
24 Mayıs 2020
Kim bu Paşa?
12 Mayıs 2020
Atatürk Cihanşümul Kadim Türk Derin Devlet Teşkilatı ile Görüştü mü?
09 Mayıs 2020
Rus Dış İstihbarat Servisi ile Türk İstihbaratının Ortak Suriye Operasyonu ve Sergey Narışkin
06 Mayıs 2020
Fuat Doğu'nun MİT'i FETÖyü Irak ve Suriye 'de Nasıl Kullandı?
04 Mayıs 2020
Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'unu Türk Doktorlara Emanet Etti!
02 Mayıs 2020
ABD Merkez Bankası Türkiye’yi neden geri çevirdi!
30 Nisan 2020
Eşcinsel lobi iktidarın oy kaybını nasıl korudu?
27 Nisan 2020
Ankara Berlin Moskova'nın Covid-19 dayanışması ve NATO fiyaskosu
25 Nisan 2020
Koca Yusuf İngilizleri Neden Korkuttu ABD HAARP Gemisi İstanbul'dan Hangi Siyasiyi Kaçıracak?
23 Nisan 2020
TBMM'nin Açılışının 100. Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’dan Ankara’ya Gelecek mi?
22 Nisan 2020
Rus Meclisi Duma’da Konuşan ABD Ödüllü Haydar Baş'ın Sırlı Bağlantıları
21 Nisan 2020
MHPnin Başına Soylu’yu Taşıma Operasyonunu Kim Nasıl Bitirdi?
20 Nisan 2020
Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
14 Nisan 2020
Covid-19'u Yok Eden Antibakteriyel Antiviral Ürün, Kendirden Kanser İlacı Çelikten Güçlü Zırh Yaptı!
13 Nisan 2020
Tesla’nın Türk Soylu patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
13 Nisan 2020
Salgın sonrası 'Tarım Politikası ve Ziraai Üretim' Nasıl Olmalı?
11 Nisan 2020
Dünyanın peşinde olduğu Koronavirüs ilacı İlk kez Türkiye'de Tıp Literatürüne girdi
08 Nisan 2020
Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı Kraliçeyi Konuşturdu Borisi Hastalandırdı
07 Nisan 2020
Biyoterörizme Karşı Türkiye’nin Biyolojik Savunması
30 Mart 2020
Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı
30 Mart 2020
Avrupa Savunma Tatbikatı 2020’ye Koronavirüs Darbesi!
28 Mart 2020
ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
27 Mart 2020
Suriye ile Adana Mutabakatı’nı İmzalayan KKK Orgeneral Aytaç Yalman'ın Ölümü ve Orduların Kornovirüsle Savaşı!
24 Mart 2020
Dinde Reform Başladı Alkol İçeren Kolonya Caiz Cemaatle Namaz Yasak!
23 Mart 2020
Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
19 Mart 2020
Ankara Moskova Hattında Yeni Büyükelçi Krizi!
18 Mart 2020
Kriz Eşiğindeki Rusya Ekonomisi Türk Ekonomisini Nasıl Etkiler?
18 Mart 2020
İngiltere Kraliyeti Kuzenleri Romanovlar Üzerinden Rusya’da Hak İddia Ederse Ne Olur?
10 Mart 2020
İsmail Gaspıralı Üzerinden Türk Rus İlişkilerine Operasyon Nasıl Çekilir?
07 Mart 2020
Erdoğan Putin Görüşmesinin Sonucu Türkiye İstikrarsızlaştırıcı bir faktör!
06 Mart 2020
10 Yaşındaki Atakan Kayalar Yobazları Nasıl Korkuttu?
02 Mart 2020
FETÖ’nün Siyasi Ayağına Operasyon Başladı İktidarın Haberi Yok!
29 Şubat 2020
Pentagon Liyakat Lejyonu madalyalı politik figür, İdlip şehitlerinin sorumlusu mu!
27 Şubat 2020
ABD Darbesi Out of question Söz konusu değil İngiliz Darbesi Yolda?
27 Şubat 2020
Devlet Bahçeli’nin Klasik Araba Koleksiyonunu Dağıtması Türk Siyasetinin Geleceği Açısından Nasıl Yorumlanmalı?
26 Şubat 2020
Ülkücü Katili Şüphelisi Büyükelçi Atamasıyla İktidarın Destekçileri Nasıl Ayrıştırılıyor?
19 Şubat 2020
Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığının Zaaf Lüksü Var mı?
17 Şubat 2020
Türkiye İran Savaşı ve Suriye’nin Bölünme Süreci Başladı!
12 Şubat 2020
Suriye’de MİT ve El Muhaberatın Çözemediği Derin Yapı Barış Görüşmelerini Nasıl Baltaladı?
10 Şubat 2020
Filistin Davası ve Kudüs Seviciliği İngiliz Sömürge Bakanlığının Projesidir!
07 Şubat 2020
İdlibte Ne Oldu? Milli İstihbarat Başkanlığı mı? Polatlı Topçu Okulu mu?
05 Şubat 2020
İdlibte Ruslarla çatışmadan Önce Ayetullah Mike'ın Türkiye'deki Akrabalarına Dikkat!
03 Şubat 2020
CIA Ajanı “Ayetullah Mike" Uçak Kazasında Öldü-rül-dü!
31 Ocak 2020
Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği ve Çin İstilasında Avrasya Balkanları!
28 Ocak 2020
Elazığ Depremini Tetikleyen ABD'nin HAARP Silahı ve Çin'deki Corona Virüsü!
27 Ocak 2020
Bürokraside Tehlike Çanları Çalıyor Cemaat Mensubiyeti Değil Liyakat Esas Alınmalı
23 Ocak 2020
Atatürk’e Deccal Türk Devletine Kafir Diyenler Güneydoğu Medreselerinde Yetiştiriliyor!
21 Ocak 2020
Cübbeli Konuştu Bitlis Güroymak'ta Nakşi Kürt Şeyhi Öldürüldü
20 Ocak 2020
Putin'in Rusya’sı Yolsuzluğu Tescilli Bir Ermeni/Yahudi Meleze Emanet!
17 Ocak 2020
İran Rejimi İngiltere'den Koptu ABD Yörüngesine Kanlı bir Ayinle Kabul Edildi
16 Ocak 2020
Hakan Fidan ve Kasım Süleymani Almanya’daki ABD Askeri Üniversitesinden Nasıl Mezun Oldu?
15 Ocak 2020
Firavunun Rüyası Yusuf’un Yorumu Önce Küresel Isınma Kuraklık Sonra Buzul Çağı!
13 Ocak 2020
Bürokraside yaprak dökümü ve Kasım Süleymani Suikastında Suriye İstihbaratının parmağı!
12 Ocak 2020
ABD MASERS Işınlarıyla Avustralya’nın Ormanlarını Yakıyor, Hindistan’ın Karlarını Eritiyor!
09 Ocak 2020
MİT Başkanı John Wick 3 filmini İzledi Kasım Süleymani Sizlere Ömür!
05 Ocak 2020
2012'de Türkiye Karşıtı ABD'nin Libya Büyükelçisi Chris Stevens Nasıl Öldürüldü?
03 Ocak 2020
Libya Niyet Irak Kısmet!
30 Aralık 2019
Kıbrıslı Popaz III. Makaryos Türkiye’den mi Gitti? Türk Devletine Nasıl Hizmet Etti?
26 Aralık 2019
MOSSAD Güney Kıbrıs'ta Türklere mi Çalışıyor?
23 Aralık 2019
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin Para Trafiğini Neden İzliyor?
20 Aralık 2019
Miryokefalon Zaferinin Kutlama Tarihçesi
17 Aralık 2019
Atatürk'e Beton Kemal Diyenler Ülkeyi Nasıl Betona Gömdü?
16 Aralık 2019
Yeni Siyasi Gelişmeler ve Sarıgül Ailesinin Kafa Karıştıran Nikâh Töreni!
13 Aralık 2019
Eyyy İngilizci İslamcılar! Doğu Akdeniz'de Türkiye ve İsrail’in Gizli İşbirliği Var mı?
11 Aralık 2019
Birleşik Avrupa Ordusu Fransa’nın Başını Yer mi?
10 Aralık 2019
Türkiye İngilizlerin Suudi Arabistan’ı Parçalama Projesine Nasıl Bakıyor?
06 Aralık 2019
Türkiye'yi Şikayet Eden Yunanistan’a NATO’dan Tokat Gibi Cevap!
05 Aralık 2019
Şubat 2020’deki HDP 4. Kongresi Öncesinde Selahaddin Demirtaş Neden Hastalandı?
01 Ekim 2019
Prens Selman'a gün doğdu! Babası Suud Kralı’nın korumasını Cidde'de öldürdüler, Mekke'de gömdüler!
26 Eylül 2019
İngiliz tur operatörü Thomas Cook’u Alman İstihbaratı mı batırdı? Türkiye neden kurtarmak istedi!
24 Eylül 2019
Kerç Boğazı trajedisinde yeni gelişmeler!
17 Eylül 2019
İnsan yiyen porsuklar, bombacı yarasalar, kameraman sincaplardan casuslar ordusu!
17 Eylül 2019
İnsan yiyen porsuklar, bombacı yarasalar, kameraman sincaplardan casuslar ordusu!
16 Eylül 2019
MOSSAD Trump’ı, İngilizler Kıbrıs’tan Türkiye’yi izliyor da Türkiye topunu birden izlemiyor mu?
16 Eylül 2019
Atatürkçü Trump’a Güvenlik Danışmanı dayanmıyor! John Bolton gitti, sıra Michael Rubin’de mi?
13 Temmuz 2019
Alman Kristin dul, Adıyaman yetim kaldı! Dengir Mir Mehmet Fırat öldü!
19 Mart 2019
Ağca’nın Papa Suikasti çözülemedi, Brenton Tarrant’ın Yeni Zelanda Katliamı da çözülemez!
02 Şubat 2019
1 Şubat Dünya Hicap Günü’nde “Müslümanlar”ın cinsel fantezileri
01 Şubat 2019
Şanlıurfa Akçakale sınırından sızan terörist gruplar Türkiye’de eylem hazırlığında!
26 Ocak 2019
Putin, gündeme getirdiği Adana Mutabakatı ile Türk heyetini nasıl ters köşeye yatırdı?
15 Ocak 2019
İran savaşına doğru Rusya Amerika’nın önünü açıyor olabilir mi?
26 Aralık 2018
Sektörel Sağlık Emperyalizmi Türkiye'de kanseri tetikliyor mu!..
24 Aralık 2018
Isparta'da uçaklar neden düşer?
17 Aralık 2018
Irak'ın Kürt Cumhurbaşkanı Behram Salih ve MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in irtibatı!
02 Aralık 2018
Putin'in temsilcisi Çeçen lider Kadirov'un Suriye, Suudi Arabistan ve Türkiye temasları!
30 Kasım 2018
PENTAGON’da derin anlaşma! Suriye'deki ABD üsleri Türk ordusuna bırakılacak!
09 Kasım 2018
İbrahim Peygamber neden sünnet “ختنة /Hitan” oldu?
Haber Yazılımı