ÖMÜR ÇELİKDÖNMEZ Bugün 15 Eylül, Kafkas İslam Ordusu'nun Zaferinin 102. Yıldönümü...
Yazı Detayı
17 Eylül 2020 - Perşembe 16:56
 
Bugün 15 Eylül, Kafkas İslam Ordusu'nun Zaferinin 102. Yıldönümü...
ÖMÜR ÇELİKDÖNMEZ
@oc32oc39
 
 

Cihanşümul Kadim Türk Devletinin, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış sürecinde kazandığı üç önemli savaş vardır.

 

İlki Çanakkale Savaşı -ki savunma harbidir-, Çanakkale'nin ardından, Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz birliklerinin teslim alınmasıyla 29 Nisan 1916'da kazanılan Kut'ül Amare Zaferi diğeri ise 15 Eylül 1918'de Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü Zaferidir. 

 

Bakü Zaferinin önemi Çarlık Rusyası ve Sovyet rejiminin baskısı altında yaşayan Asya Türklüğünün  bilinç ve gönül dünyalarında bağımsızlık mefkuresinin sönmez meşalesini yakmasından geliyor. 

 

Düşünsenize, Kafkas İslam Ordusunun Bakü'den ayrılmasından sonra Sovyet İstihbaratının sıkı takibi altında, ser verip sır vermeyen Milli Azerbaycan Müsavat Halk Fırkası mensupları, Bakü’de yeraltı faaliyetleri ile kalmadılar.

Türkistan'ın Aşkabat, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerinde gizli teşkilatlanmayı tamamladıkları gibi, Afganistan Türklüğü ile temasa geçmeyi de başardılar. *

 

İşte 15 Eylül 1918 tarihi, Kafkas İslam Ordusunun, Hazarın incisi Bakü'yü, Ermeni liderlerin etkin olduğu Bakü Sovyeti, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanadalı askerden oluşan Britanya İmparatorluğu Ordusu, Merkezi Hazar Diktatörlüğü (Diktatura Tsentrokaspiya) ve Beyaz Rus Ordusu işgalinden kurtardığı kutlu gün olarak Türklük tarihinde bir dönüm noktasıdır.

 

Azerbaycan Türkleri'nin İstiklal Ateşinin Kıvılcımı, Savunma Teşkilatı Dıfai...

Azerbaycan'ın; 19. yüzyılın sonlarından itibaren Çarlık Rusyası’ndaki Türkler içerisinde başlayan “millî uyanış”ın en etkin bölgelerden olması tesadüf sayılmaz. 

 

Petrolün çıkartılması ile birlikte başlayan zenginleşme, bölgeye yabancıların üşüşmesi, Bakü ve Gence merkezli bir yenileşme hareketine ortam hazırlar. 1905 Rus Devrimi sonrasında merkezi yönetimin etkisinin azalması, Ermenilerin milliyetçilik akımına kapılarak ulusal devlet kurma girişimleri,  Türk-Ermeni çatışmasına yol açmak gibi olumsuz bir sonucu ortaya çıkarmasına rağmen, aynı zamanda Azerbaycan Türkleri arasında siyasal kültürel ve ekonomik bir gelişimi de hızlandırmıştı. 

 

Başlangıçta Azerbaycan liberalleri “Rus Kadet Partisi”, sosyalistler ise “Rus Sosyal Demokrat Partisi” (RSDİP) içerisinde yer alırken sonra durum değişti. Azerbaycan sosyalistleri 1904’te “Hümmet”i oluşturdu.

 

17 Ekim 1905’de çarın bireysel özgürlükleri güvence altına alması üzerine bir grup Bakülü, liberal meşrutiyetçi “Müslüman Parti”sini kurdu.  Yine bu dönemde, bir parti görünümünde olmasa da, Gence merkezli siyasî bir yapı olan “Difai” (savunma) teşkilatının kuruluşu da önemliydi. **

 

Azerbaycan Milli Şûrası'nın kurulmasından evvel, Kafkasya’da Çarlık Rusyası'nın kışkırtması ile Ermenilerin, Türkleri katletmesi, Azerbaycan Türklerinde  kendilerini savunma hissini kuvveden fiile geçirmiş, can, mal ve nesil emniyetini sağlamak için 1905 baharında 'Difai' Teşkilatı kuruldu. ***

 

Kafkas İslam Ordusu: Kardaşa Kömek; Almana, Ermeniye, İngilize Kötek!

Bakû’nün İngiliz-Rus-Ermeni işgali altında olması ve Ermeni Taşnakların "Bolşevik" adı altında 20 binden fazla Azerbaycanlıyı katletmesinin ardından kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında, 8 Haziran 1918 tarihinde, Çarlık rejiminin yıkılması ile bağımsızlıklarını ilan eden Kafkasya devletlerinin de yer aldığı, Azerbaycan Milli Şûrası ve Batum Antlaşması imzalandı.  Antlaşmada "dostluk ve karşılıklı yardım" maddesi gereğince Osmanlı Devleti, gerektiği takdirde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ne silahlı yardım yapabilecekti. 

 

Neden bu anlaşmaya gerek duyuldu?

"Bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir” anlayışı doğrultusunda, bölgenin enerji kaynaklarını kontrol etmek isteyen, Bakü doğalgaz ve petrolünde gözü olan İngiltere'nin kışkırtmasıyla, Kafkasya derin bir kaosa sürüklenir.

 

Kut'ül Amare yenilgisini takip eden yıllarda Bağdat'ta konuşlu İngiliz Sömürge birliklerinin görevi Hazar enerji kaynaklarını ele geçirmektir.  

 

Rusya’da yaşanan Bolşevik Devrimi, İngilizlerin planlarında değişikliğe yol açtı. Bu kapsamda klasik İngiliz ikiyüzlülüğü devreye sokuldu.  Askeri birimler, bölgedeki anti-Bolşevik güçleri, Beyaz Rus ordusunun artıklarını desteklerken, Petrograd’daki İngiliz Büyükelçiliği de Bolşeviklerle diyalog kurmaya çalışıyordu. Lakin avuçlarını yaladılar.  Çünkü diplomatik girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

 

Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. Evdeki pazarlık çarşıya uymamıştı.  İngiltere ve Fransa, Bolşeviklere karşı harekete geçmeyi ve Rus hâkimiyetindeki toprakları paylaşmayı denediler.

 

Aralık 1917’de İngiltere ile Fransa, Almanya’nın Ukrayna’nın buğdayını ve Azerbaycan’ın petrolünü ele geçirmesini önlemek ve Türkiye’nin, Pan-Türkçü ve Pan-İslamcı bir hareketle Kafkaslardan Orta Asya’ya uzanmasına engel olmayı amaçlayan gizli bir anlaşma yaptılar. Buna göre, Karadeniz’in güneydoğusunda, yani Kafkasya, Ermenistan, Gürcistan ve Kazak Bölgesi’nde İngiltere, Karadeniz’in kuzeyinde yani Güney Rusya’da ise Fransa faaliyette bulunacaktı. ****

 

Bunu yapabilmeleri, Türkleri ve  Türklerin arkasına saklanarak ama Türklere ihanet ederek bölgeye nüfuz etmeye çalışan Almanların Hazar havalisinden söküp atamalarına bağlıydı. 

Ermeni ağırlıklı Bolşevik Bakü  Komiserliği ile irtibata geçen İngilizler onlara motorlu ulaşım aracı verecekler karşılığında ise kendi araçları için benzin yakıtı alacaklardı.

 

Öyle de oldu.

Bu, yazılı olmayan sözlü mutabakat üzerine, İngiliz askeri birlikleri Baküyü işgal etti. 

İngilizlerin desteğiyle Bakü'yü ele geçiren Ermeni Devrimci Federasyonu; Bakü'de 12.000, Şamahı şehrinde 55.000 ve diğer şehirlerde 35.000 Azerbaycan Türkü'nü öldürdü. 

 

Ermenilerin, Türklere yönelik katliamları o derece korkuya debeb oldu ki, Tiflis’te, Molla Nasreddin mecmuasını neşreden, Azerbaycan’ın tanınmış ediplerinden Celil Mehmetkuluzade, Tiflis’ten ayrılmak zorunda kalmıştır. *****

 

Ermenilerin bu soykırım hareketinin giderek yayılması üzerine  harekete geçen Azerbaycan Millî Şûrası, Batum Antlaşması gereğince Osmanlı Devleti'nden yardım ister.

Ordu teşkilatının varoluş sebebi; öncelikle, kademeli şekilde bolşevik devriminden sonra iç savaşlara sahne olan Rusya dahilindeki Müslüman halklara, imkânı dairesinde yardım etmek ve onların Kurtuluş mücadelesine destek vermek olarak belirlenmiştir.

Cihanşümul Kadim Türk Derin Devleti ile irtibatlı liderlerin öncülüğünde, Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Mayıs 1918 günü bağımsızlık ile birlikte Hazarın incisi Bakü'yü başkent ilan eder.

Ancak fiili duruma göre Bakü'nün  başkent olması, neredeyse mümkün değildir. Çünkü Bakü ve çevresinin kontrolünü, Ermeni Şaumyan yönetimindeki Bakü Komiserliği tarafından silahlandırılmış Ermeni çeteleri sağlandığından, ülkenin geçici başkenti, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri, Gence olarak gösterilir.

 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ilk başkenti; Gence...

28 Mayıs 1918’de Feth Ali Han başkanlığında Tiflis’te kurulan ilk Azerbaycan Millî bağımsız hükümeti merkez olarak Gence’yi seçince burası Azerbaycan Cumhuriyeti’nin geçici başşehri oldu. 

 

Gence zaten, Çarlık rejiminde Azerbaycan İstiklal mücadelesinin merkezi durumunda idi. Halkın İstiklal mücadelesine gönül vermişliği, direniş hareketinin güçlü yapılanması, matbuat imkanları  Gence ilini bağımsızlık savaşının karargâhı yapmaya yetti. ******

 

28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Geçliği, Azerbaycan Misak-ı Millisi'ni yani İstiklal beyannamesini yayınladı. Bu beyanname, Azerbaycan Şura-yı Millisi'nin bağımsızlık bildirgesi olarak kabul edilir ve tarihi öneme sahip mühim bir belgedir. ******* Millî şûra ve hükümet burada yer aldı. Rus istilâsına karşı Âzerî Türkleri’nin kurtuluş savaşı Gence’den yönetildi.

Fetali Han Hoyski (Hoylu) Türk hükûmeti ile ittifak kurmada, Merkezi Hazar Diktatörlüğünün Bakü'de yenilgiye uğramasında ve diğer ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmada önemli bir rol oynar. Hoyski, Paris Barış Konferansı'nda Azerbaycan'ın bağımsızlığını savunur. 

 

Azerbaycan hükümetinin davet ettiği Türk askerî alayının karargâhı da Gence'de kurulur.

 

1920 Nisan'ında Bakü’de millî hükümetin düşüşü üzerine 1 Mayıs’ta Rus-Bolşevik ordusu Gence’yi işgal eder.  Bolşevik işgaline karşı çıkan Albay Cihangir Kâzımbeyli’nin önderliğinde başlatılan isyanlar sırasında (25-26 Mayıs) şehir tekrar millî kuvvetlerin eline geçtiyse de dışarıdan destek alamayan Gence, 31 Mayıs’ta Bolşevikler’in katliamına mâruz kalır. ********

 

2015'ten 2019'a kadar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Teşkilatı'nın Başkanlığını yürüten, halen Azerbaycan Repubblicası Savunma Sanayi Bakanı olan  Gence doğumlu Madat Guliyev Gazanfaroğlu'nun büyük atasının, Gence'de Azerbaycan Millî Hükümetinin önemli idarecilerinden olduğu gibi Kafkas İslam Ordusu'nda Subay olarak vazife aldığı biliniyor. 


Medet Guliyev, Devlet Güvenlik Hizmeti’nin Başkanlığını yaptığı dönemde, Azerbaycan’ın çok tehlikeli bir stratejik noktada, Batı’yla Doğu’nun birleştiği yerde bulunduğuna, Azerbaycan'ın birçok devletin, siyasi kurumların ilgi odağında olduğuna bu nedenlerle, Azerbaycan’a yönelik dışarıdan büyük tehditlerin mevcudiyetine dikkat çekmişti. *********

Ölüm döşeğinde olan bir milletin Almanya, Fransa, İngiltere gibi küresel emperyalist güçlerin ve Sovyet şemsiyesi altındaki Ermeni çetelerine karşı kazanılan bu  zafer,  tarihe altın harflerle yazılsa yeridir. 

 

Zaferin Yıldönümünde Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev Türkiye'de...

 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Doğu Akdeniz'de, savaş tamtamlarının çaldığı günlerde tatil için Bodrum Göltürkbükü'nü tercih etmesi çok anlamlı. 
 

Milli Harekatçılar Birliği, 15 Eylül Bakü Zaferinin 102. Yıldönümünde Şehitleri Andı...


Azerbaycan Milli Harekatçılar Birliği, 15 Eylül Bakü Zaferinin 102. Yıkdönümünde, dün Bakü Anadolu Şehitliği Abidesi'ni ziyaret ederek, çarpışmalarda şehit düşen 1132 Türk askerini unutmadıklarını  cihana duyurdular.

15 Eylül 1918'de Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü şehrine girişi ile kazanılan bu muazzam zafer, Arif qızı Mihriban Paşayev Aliyeva'nın, Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev'in herhangi bir nedenle görevini bırakması durumunda anayasa gereği yerine refakat etmesi ile taçlanacaktır.

 

Koynunda cehennemler söndüren Cihanşümul Kadim Türk Derin Devletinin tüm varlığı ile Azerbaycan Türklüğünün yeryüzündeki en büyük destekçisi olduğunu dünya alem biliyor. 

 

Merhum şehit şair Ahmet Cevat'ın  güzel şiirinde i dediği gibi  Senin güzelliğin gelmez ki saya Koynunda yer vardır ulduza, aya Oldun sen onlara Mihriban daye Felek büsatını kuralı göygöl! Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti, bir millet bir devlet olarak ilelebet payidar olacaktır.  Ne Mutlu Türküm Diyene! 

 
Etiketler: Bugün, 15, Eylül,, Kafkas, İslam, Ordusu'nun, Zaferinin, 102., Yıldönümü...,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
02 Mart 2021
İstihbarat savaşlarında metafiziksel varlıklar mesela cinler kullanılıyor mu?
27 Şubat 2021
Hulusi Paşanın yanında olanları görelim?
23 Şubat 2021
Amerikalı Patriotlar Soluğunu Tuttu 4 Martı Bekliyor!
22 Şubat 2021
Gara Dağda Bazı Rehineler Sağ
19 Şubat 2021
Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!
26 Ağustos 2020
Kadim Türk Devlet Teşkilatı Libya Cumhuriyeti
21 Ağustos 2020
Rus troykasının Azerbaycan'da darbe girişimi!
09 Ağustos 2020
Doğu Akdeniz'deki Küresel Hesaplaşma: Üç Harfliler Fransa'yı Beyrut'ta Çarptı!
30 Temmuz 2020
2020 YAŞ Kararları ve daha muhafazakar yapıların TSK içerisindeki etkinliğinin artması
28 Temmuz 2020
Ayasofya hakkında Papalık neden konuşamaz?
27 Temmuz 2020
ABDnin gayri nizami harp unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı öldürmüş olmasın?
25 Temmuz 2020
Yüksek Askeri Şura’da Geri Sayım YAŞ Sürprizi Yok!
24 Temmuz 2020
Azərbaycan, Irak Suriye ve Libya'daki krizin cevabı Kırım olamaz!
19 Temmuz 2020
Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
14 Temmuz 2020
Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
29 Haziran 2020
Ey Güzel Kırım Mustafa Cemiloğlu Seni CIA'ya Nasıl Peşkeş Çekiyor?
25 Haziran 2020
Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
22 Haziran 2020
Azərbaycan Respublikasının Gelecek Prezidenti Hazarın Sultanı Mehriban Arif qızı Əliyeva
12 Haziran 2020
Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
12 Haziran 2020
Karpat havzasında yaşayan Hun Türkleri Sekeller
04 Haziran 2020
Göbekli Tepe Tapınak Değilse Ne?
01 Haziran 2020
Ruhi Su, 1969 TÖS Grevi, Kuş Hoca, Marshall, Fulbright, Süt Tozu ve Nazmi Toker
28 Mayıs 2020
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
27 Mayıs 2020
Çocukluğumun Ispartasında eski Ramazanlar eski bayramlar
26 Mayıs 2020
Bir Ahıska Türkü ile Rus General Arutyunov Gennady Vasilievich'in Sıradışı Hikâyesi
25 Mayıs 2020
Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
24 Mayıs 2020
Kim bu Paşa?
12 Mayıs 2020
Atatürk Cihanşümul Kadim Türk Derin Devlet Teşkilatı ile Görüştü mü?
09 Mayıs 2020
Rus Dış İstihbarat Servisi ile Türk İstihbaratının Ortak Suriye Operasyonu ve Sergey Narışkin
06 Mayıs 2020
Fuat Doğu'nun MİT'i FETÖyü Irak ve Suriye 'de Nasıl Kullandı?
04 Mayıs 2020
Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'unu Türk Doktorlara Emanet Etti!
02 Mayıs 2020
ABD Merkez Bankası Türkiye’yi neden geri çevirdi!
30 Nisan 2020
Eşcinsel lobi iktidarın oy kaybını nasıl korudu?
27 Nisan 2020
Ankara Berlin Moskova'nın Covid-19 dayanışması ve NATO fiyaskosu
25 Nisan 2020
Koca Yusuf İngilizleri Neden Korkuttu ABD HAARP Gemisi İstanbul'dan Hangi Siyasiyi Kaçıracak?
23 Nisan 2020
TBMM'nin Açılışının 100. Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’dan Ankara’ya Gelecek mi?
22 Nisan 2020
Rus Meclisi Duma’da Konuşan ABD Ödüllü Haydar Baş'ın Sırlı Bağlantıları
21 Nisan 2020
MHPnin Başına Soylu’yu Taşıma Operasyonunu Kim Nasıl Bitirdi?
20 Nisan 2020
Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
14 Nisan 2020
Covid-19'u Yok Eden Antibakteriyel Antiviral Ürün, Kendirden Kanser İlacı Çelikten Güçlü Zırh Yaptı!
13 Nisan 2020
Tesla’nın Türk Soylu patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
13 Nisan 2020
Salgın sonrası 'Tarım Politikası ve Ziraai Üretim' Nasıl Olmalı?
11 Nisan 2020
Dünyanın peşinde olduğu Koronavirüs ilacı İlk kez Türkiye'de Tıp Literatürüne girdi
08 Nisan 2020
Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı Kraliçeyi Konuşturdu Borisi Hastalandırdı
07 Nisan 2020
Biyoterörizme Karşı Türkiye’nin Biyolojik Savunması
30 Mart 2020
Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı
30 Mart 2020
Avrupa Savunma Tatbikatı 2020’ye Koronavirüs Darbesi!
28 Mart 2020
ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
27 Mart 2020
Suriye ile Adana Mutabakatı’nı İmzalayan KKK Orgeneral Aytaç Yalman'ın Ölümü ve Orduların Kornovirüsle Savaşı!
24 Mart 2020
Dinde Reform Başladı Alkol İçeren Kolonya Caiz Cemaatle Namaz Yasak!
23 Mart 2020
Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
19 Mart 2020
Ankara Moskova Hattında Yeni Büyükelçi Krizi!
18 Mart 2020
Kriz Eşiğindeki Rusya Ekonomisi Türk Ekonomisini Nasıl Etkiler?
18 Mart 2020
İngiltere Kraliyeti Kuzenleri Romanovlar Üzerinden Rusya’da Hak İddia Ederse Ne Olur?
10 Mart 2020
İsmail Gaspıralı Üzerinden Türk Rus İlişkilerine Operasyon Nasıl Çekilir?
07 Mart 2020
Erdoğan Putin Görüşmesinin Sonucu Türkiye İstikrarsızlaştırıcı bir faktör!
06 Mart 2020
10 Yaşındaki Atakan Kayalar Yobazları Nasıl Korkuttu?
02 Mart 2020
FETÖ’nün Siyasi Ayağına Operasyon Başladı İktidarın Haberi Yok!
29 Şubat 2020
Pentagon Liyakat Lejyonu madalyalı politik figür, İdlip şehitlerinin sorumlusu mu!
27 Şubat 2020
ABD Darbesi Out of question Söz konusu değil İngiliz Darbesi Yolda?
27 Şubat 2020
Devlet Bahçeli’nin Klasik Araba Koleksiyonunu Dağıtması Türk Siyasetinin Geleceği Açısından Nasıl Yorumlanmalı?
26 Şubat 2020
Ülkücü Katili Şüphelisi Büyükelçi Atamasıyla İktidarın Destekçileri Nasıl Ayrıştırılıyor?
19 Şubat 2020
Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığının Zaaf Lüksü Var mı?
17 Şubat 2020
Türkiye İran Savaşı ve Suriye’nin Bölünme Süreci Başladı!
12 Şubat 2020
Suriye’de MİT ve El Muhaberatın Çözemediği Derin Yapı Barış Görüşmelerini Nasıl Baltaladı?
10 Şubat 2020
Filistin Davası ve Kudüs Seviciliği İngiliz Sömürge Bakanlığının Projesidir!
07 Şubat 2020
İdlibte Ne Oldu? Milli İstihbarat Başkanlığı mı? Polatlı Topçu Okulu mu?
05 Şubat 2020
İdlibte Ruslarla çatışmadan Önce Ayetullah Mike'ın Türkiye'deki Akrabalarına Dikkat!
03 Şubat 2020
CIA Ajanı “Ayetullah Mike" Uçak Kazasında Öldü-rül-dü!
31 Ocak 2020
Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği ve Çin İstilasında Avrasya Balkanları!
28 Ocak 2020
Elazığ Depremini Tetikleyen ABD'nin HAARP Silahı ve Çin'deki Corona Virüsü!
27 Ocak 2020
Bürokraside Tehlike Çanları Çalıyor Cemaat Mensubiyeti Değil Liyakat Esas Alınmalı
23 Ocak 2020
Atatürk’e Deccal Türk Devletine Kafir Diyenler Güneydoğu Medreselerinde Yetiştiriliyor!
21 Ocak 2020
Cübbeli Konuştu Bitlis Güroymak'ta Nakşi Kürt Şeyhi Öldürüldü
20 Ocak 2020
Putin'in Rusya’sı Yolsuzluğu Tescilli Bir Ermeni/Yahudi Meleze Emanet!
17 Ocak 2020
İran Rejimi İngiltere'den Koptu ABD Yörüngesine Kanlı bir Ayinle Kabul Edildi
16 Ocak 2020
Hakan Fidan ve Kasım Süleymani Almanya’daki ABD Askeri Üniversitesinden Nasıl Mezun Oldu?
15 Ocak 2020
Firavunun Rüyası Yusuf’un Yorumu Önce Küresel Isınma Kuraklık Sonra Buzul Çağı!
13 Ocak 2020
Bürokraside yaprak dökümü ve Kasım Süleymani Suikastında Suriye İstihbaratının parmağı!
12 Ocak 2020
ABD MASERS Işınlarıyla Avustralya’nın Ormanlarını Yakıyor, Hindistan’ın Karlarını Eritiyor!
09 Ocak 2020
MİT Başkanı John Wick 3 filmini İzledi Kasım Süleymani Sizlere Ömür!
05 Ocak 2020
2012'de Türkiye Karşıtı ABD'nin Libya Büyükelçisi Chris Stevens Nasıl Öldürüldü?
03 Ocak 2020
Libya Niyet Irak Kısmet!
30 Aralık 2019
Kıbrıslı Popaz III. Makaryos Türkiye’den mi Gitti? Türk Devletine Nasıl Hizmet Etti?
26 Aralık 2019
MOSSAD Güney Kıbrıs'ta Türklere mi Çalışıyor?
23 Aralık 2019
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin Para Trafiğini Neden İzliyor?
20 Aralık 2019
Miryokefalon Zaferinin Kutlama Tarihçesi
17 Aralık 2019
Atatürk'e Beton Kemal Diyenler Ülkeyi Nasıl Betona Gömdü?
16 Aralık 2019
Yeni Siyasi Gelişmeler ve Sarıgül Ailesinin Kafa Karıştıran Nikâh Töreni!
13 Aralık 2019
Eyyy İngilizci İslamcılar! Doğu Akdeniz'de Türkiye ve İsrail’in Gizli İşbirliği Var mı?
11 Aralık 2019
Birleşik Avrupa Ordusu Fransa’nın Başını Yer mi?
10 Aralık 2019
Türkiye İngilizlerin Suudi Arabistan’ı Parçalama Projesine Nasıl Bakıyor?
06 Aralık 2019
Türkiye'yi Şikayet Eden Yunanistan’a NATO’dan Tokat Gibi Cevap!
05 Aralık 2019
Şubat 2020’deki HDP 4. Kongresi Öncesinde Selahaddin Demirtaş Neden Hastalandı?
01 Ekim 2019
Prens Selman'a gün doğdu! Babası Suud Kralı’nın korumasını Cidde'de öldürdüler, Mekke'de gömdüler!
26 Eylül 2019
İngiliz tur operatörü Thomas Cook’u Alman İstihbaratı mı batırdı? Türkiye neden kurtarmak istedi!
24 Eylül 2019
Kerç Boğazı trajedisinde yeni gelişmeler!
17 Eylül 2019
İnsan yiyen porsuklar, bombacı yarasalar, kameraman sincaplardan casuslar ordusu!
17 Eylül 2019
İnsan yiyen porsuklar, bombacı yarasalar, kameraman sincaplardan casuslar ordusu!
16 Eylül 2019
MOSSAD Trump’ı, İngilizler Kıbrıs’tan Türkiye’yi izliyor da Türkiye topunu birden izlemiyor mu?
16 Eylül 2019
Atatürkçü Trump’a Güvenlik Danışmanı dayanmıyor! John Bolton gitti, sıra Michael Rubin’de mi?
13 Temmuz 2019
Alman Kristin dul, Adıyaman yetim kaldı! Dengir Mir Mehmet Fırat öldü!
19 Mart 2019
Ağca’nın Papa Suikasti çözülemedi, Brenton Tarrant’ın Yeni Zelanda Katliamı da çözülemez!
02 Şubat 2019
1 Şubat Dünya Hicap Günü’nde “Müslümanlar”ın cinsel fantezileri
01 Şubat 2019
Şanlıurfa Akçakale sınırından sızan terörist gruplar Türkiye’de eylem hazırlığında!
26 Ocak 2019
Putin, gündeme getirdiği Adana Mutabakatı ile Türk heyetini nasıl ters köşeye yatırdı?
15 Ocak 2019
İran savaşına doğru Rusya Amerika’nın önünü açıyor olabilir mi?
26 Aralık 2018
Sektörel Sağlık Emperyalizmi Türkiye'de kanseri tetikliyor mu!..
24 Aralık 2018
Isparta'da uçaklar neden düşer?
17 Aralık 2018
Irak'ın Kürt Cumhurbaşkanı Behram Salih ve MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in irtibatı!
02 Aralık 2018
Putin'in temsilcisi Çeçen lider Kadirov'un Suriye, Suudi Arabistan ve Türkiye temasları!
30 Kasım 2018
PENTAGON’da derin anlaşma! Suriye'deki ABD üsleri Türk ordusuna bırakılacak!
09 Kasım 2018
İbrahim Peygamber neden sünnet “ختنة /Hitan” oldu?
Haber Yazılımı