Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ Aziz Ve Celil Olan Yüce Allah? Seçilmişlerin İçersinde Ehli Beyti Seçmiştır.!!!
Yazı Detayı
04 Kasım 2020 - Çarşamba 11:44
 
Aziz Ve Celil Olan Yüce Allah? Seçilmişlerin İçersinde Ehli Beyti Seçmiştır.!!!
Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ
 
 

Allah Rasulünün Torunu Hz.Zeydın  Kur'an Meali ve Tefsirinde;

 Şöyle buyurmuştur:

Ehli Kıbleden Olan  Her Fırka  Kendilerine yeni din Kurdular Kendilerinin haklı olduklarına dair Tevil Yapıyorlar.

Muhaliflere karşı kendilerini temize çıkarıyorlar,onlar kendileri dışındaki fırkaları ümmetleri dalalet içinde görüyorlardı.

Hepsi bir değildir: Ehl-i kitap’tan geceleri secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okuyup duran bir topluluk vardır.( Al-i İmrân /113)’’ Allah kitabında Peygamberlerin  Ehlini ve Zürriyetini isimlendirdi,Önceki peygamberler gibi, Peygamberlerin Ehli ve Zürriyetleri,onlar ve onlara tâbi olanlar  ehli necat kurtuluş ehli oldu.Onlara tabi olmayanlar ise helak oldular.!

 Biliniz ki,Bu ümmet bu şekilde kurtulamaz.

 

Ancak geçmiş ümmetler nasıl kurtuldu iseler,bunlar da ancak o şekilde kurtulabilirler,

Kurtuluş ehlini bulduğu zaman. 

 

O Peygamberlerle beraber hak yolda olan insanlardırlar .

 

 Bilin !( İşte) bu ümmet'in kurtuluşu  ancak geçmiş ümmetlerin kurtuluşu şeklinde olabilir.

Aziz ve Celil olan Allah’ın Peygamber Efendimize verdiği üstün faziletten dolayı bize de üstün fazileti vereceğini umuyoruz

Allah azze ve celle şöyle buyurdu:   

 

‘’Siz,insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır.  

(A l-i İmrân /110 )

 

‘’Yazının sonunda inşallah siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız.’’

"Allah bütün kulları seçkin kılmadı.

 

Fakat Allah kullarından kimi seçkin kılmak isterse seçebilir."Hiçkimse ititaz edemez... 

Allah azze ve celle şöyle buyurdu :

 

‘’ De ki: "Hamdolsun Allah’a, selâm olsun seçkin kıldığı kullarına.Allah mı daha hayırlı yoksa O’na koştukları ortaklar mı?’’

(Neml /59) 

 

 (‘’Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir.

(Hac 75)’’ 

 

" Şüphesiz Muhakkak ki! Allah nimetlerini kullarının gayretlerine göre değil kendi isteğine göre bazılarına çok, bazılarına az olarak verir."

 

Muhakkak Allah Fazlından bizim Neslimizi olan Ehl-i Beyti seçti neslimizden peygamber seçti ve ona kitap indirdi. Fakat gördün ki,cahil insanlar kitaptaki sözlerin görünür anlamını başka bir anlama çeviriyorlar ve Ehli Kıble arasında bazılarının bazılarına bir üstünlüğü  olmadığını söylüyorlar. 

 

Aziz ve Celil olan Allah bununla ilgili buyruğu:

 

 (‘’Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.(Hucurât-13’’)

Allah doğru söyledi ve Resulüne tebliğ etti.

 

Bu ayette Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin Ehl-i Beytine Delil Vardır .

Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlere karşı üstün fazileti olduğu gibi Ehl-i Beytin de  diğer insanlara karşı üstün fazileti olduğu  vardır..

 

 Fakat Allah azze ve celle Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemin nesli ve kavmini diğer insanlardan daha faziletli kıldı.

Diğer peygamberlerin neslini ve kavmini diğer insanlardan faziletli kıldığı gibi Peygamber Efendimizin neslini ve kavmini de diğer insanlardan faziletli kıldı.Kabile ve halkların içerisinde  en kerametli ve faziletli olan insanlar Allah korkusuyla kendini günahlardan uzak tutarak Allah'ın azabındân korunan ve böylelikle Allah'tan gereğince sakınan, O'na saygıda kusur etmeyen  insanlar oldu .

Allah Celle Senau nun buyurduğu gibi :

 

Allah bazı kabileleri bazı kabilelere  bazı peygamberleri bazı peygamberlere bazı insanları da bazı insanlara üstün kıldı .

Buyurdu ki:

 

(‘’Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.(İsrâ - 55’’ )

 Buyurdu ki:

 

(“O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir.(Bakara/ 253’’)

 

Buyurdu ki:

(“Elbette âhiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır.

(İsrâ- 21’’)

 

Buyurdu ki:

(“Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık.Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden  derecelerle üstün kıldık.Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. (Zuhruf-32”) 

 

O’nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır.(Rûm- 22) 

Allah'ın yarattıklarında ihtilaf olduğunda birisini tercih edip seçmek  vardır .

 

Farzedelim ki bir adam fazilet bakımından zenci  bir adamdan üstündür, Toplu olarak müslüman oldukları  zaman insanlar onların neseplerini  tenlerinin rengini biliyorlar.

 

Arapça lisanının fazilet bakımından Acem dilinden daha üstün olduğunu insanlar biliyorlar Sonra Allah Azze ve Celle bazı kabileleri bazılarından üstün  kıldı ve onlara daha fazla nimet verdi .

 

Beni İsrail zamanında Aziz ve Celil olan Allah   Adem'in evlatları içinde İsrailoğullarını diğer milletlerden  üstün kılmıştı. 

Buyurdu 

‘’Biz,şüphesiz İsrâiloğulları’na da kitap,hüküm ve peygamberlik verdik; onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık.(Câsiye -16 ) 

 

Musa Sallallahu Aleyhi  

Bir zamanlar Mûsâ kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Allah’ın size lutfettiği nimeti hatırlayın.Zira O, içinizden peygamberler çıkardı,sizi hükümdarlar kıldı ve âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi.(Mâide - 

İsrailoğulları bir kabile idi.Kendi döneminde Allah Ademoğulları  içerisinde  İsrailoğullarını seçkin kıldı.

Allah insanlar arasından bazılarını peygamber olarak seçti ve onların nesillerini bize bildirmiş idi .

Onları seçti onlara yaklaştı ve onlara ikram etti .

 

Allah şöyle buyurdu .

 

‘’Allah, birbirinden gelme nesiller olarak  dem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı.Allah işiten ve bilendir.(A l-i İmrân- 33-34) İbrahim'den sonra ümmetlerden kimse hakka dönmedi. Peygamberlerden sonra dalalete düştüler.

 

Sadece İbrahim nesli dalalete düşmedi.İbrahim Sallallahu Aleyhi Zürriyeti dalalete düşmedi çünkü onlar Allah'ın hak kelimesi idiler.Allah bu hak kelimesini İbrahim zürriyetinden kesmedi devam etti.

Allah Peygamberimize dedi ki:

 

‘’İnkâra sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, Câhiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı,Allah da resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi, onları takvâ sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi,onlar buna lâyıktı.Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.(Fetih-26 )’’

 

 Allah Tevrat'ta incil'de ve Sizin kitabınızda misaller verdi ishak, İsmail İbrahim'in nesli oldu.

 

Allah ishak'ın çocuklarının  kıssalarını bize nasihat alalım diye söyledi.iki grubu da  Allah kitabında zikretti: 

"Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi; biz ise onların okuduklarından tamamen habersiziz" demeyesiniz;(En'âm-155)’’ 

Fakat İsmail oğullarına kitap gönderilmedi onlar ümmi idiler.Onların evlatlarını içerisinden başka peygamber gönderilmedi sadece Muhammed Sallallahu Sallallahu Aleyhi ve alihi ve Sellem'e peygamberlik verildi.Allah onu İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem dini üzere gönderdi. 

 

 İbrahim Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz arasında çok asırlar olmasına rağmen Peygamber Efendimize iman eden ve tabi olan insanları,Allah İbrahim Aleyhisselam'a iman edip tabi olanlara nisbet etti ve O’na en  yakın olanlar gibi  kıldı.

‘’Doğrusu insanların İbrâhim’e en yakın olanı,ona tâbi olanlar, şu Peygamber ( Muhammed) ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur.

 

(Al-i İmrân-68)’’

 

Yüce Allahu Teala son peygamber olarak seçti ve bütün insanlara gönderdi.

Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve Sellem'e iman edenlerin tamamı İsmail oğullarından değildir.

Musa ve İsa Aleyhisselam'a iman edenlerin tamamı İshak oğullarından olmadığı gibi .

Allah bilmemiz için böyle vasfetti ... Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytine Muhalefet eden Ehl-i  Kıble ve doğru yolda değildir .!!!

 

Allah'ın kitabında belirttiği ve seçtiği Ehl-i Kıbleden insanlar, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve alihi ve sellemin Ehl-i Beytini tanımadıkları zaman,Allah'ın kitabında seçilmişler faziletli insanlar  olarak gösterdiği 

Ehl-i Kıble Olanlar? Ehl-i Beyti tanımadığı zaman kitapta belirtilen bu ayetin belirttiği kişilerden  sayılmazlar.

 

 KAYNAK : 

Hz. Muhammed (s.a.v.s.)in  torunu İmamı Azam Zeyd bin Ali bin Hüseyinin orijinal nüshasının Londra müzesinin kütüphanesinde  bulunan "SEÇİLMİŞLER İÇİNDEN EHL-İ BEYTİ SEÇMEK" ESERİ

 

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

Düseyder Grnel Başkanı

 
Etiketler: Aziz, Ve, Celil, Olan, Yüce, Allah?, Seçilmişlerin, İçersinde, Ehli, Beyti, Seçmiştır.!!!, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Ocak 2021
SEYYİDLERIN ÇOCUKLARIN'DAN RESULULLAH'IN KANI VARDIR DİĞERLERİYLE KIYAS ETMEMEK GEREKİR!!
13 Ocak 2021
TEVHİDİN MERKEZİ RESULULLAHIN EHL-İ BEYT'DIR.!!!
13 Ocak 2021
İLK OSMANLI MEDRESELERİ:
09 Ocak 2021
Hz.Peygamberin: Torunları/Seyyidler Ümmetın İçersinde Karanlıkta Yanan Kandile Benzerler.!!!
29 Aralık 2020
EMEVİLERİN AVUKATLIĞINI YAPAN YEZİD'E EMİRÜLMÜMİNİN DİYEN ZİHNİYET HARRE VAKASINI İYİ OKUSUNLAR...
28 Aralık 2020
GAFLET UYKUSUNA DALMIŞ MÜSLÜMANLAR UYANIN.!!!
26 Aralık 2020
HZ. ALİ K.V.'NIN VELAYETINİ KABUL ETMEYEN O'SEÇKİN SAHABENIN SONU !!!
26 Aralık 2020
Resulullahın Ehli Beytini Sevmeyenler ve onların aleyhinde konuşanlar kimler olduklarını biliyormusunuz.!!!!!!
18 Aralık 2020
ALMANYA’DAN ALEVİ KARDEŞLERİMİZE KİRLİ TUZAK.!!!
16 Aralık 2020
DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİMİZİN KURULUŞ AMACI !!!
15 Aralık 2020
SEYYİD ŞEYH HASAN ZERRAKİ KİMDİR !!!
14 Aralık 2020
Hz. Peygamberin: Küçük Torunlarina Saygı ve Sevgi Göstermesinin Mükafatının Ne Olduğunu Biliyormudunuz.!!!
14 Aralık 2020
ZIRKAN/ZIRKİ BEYLİKLERİ'NIN KURUCUSU SEYYİD ŞEYH HASAN ZERRAKİ KİMDIR;
07 Aralık 2020
Ehl-i Beyt Yolunda Müçtehit’e (Mürşid'e) Bağlanma
07 Aralık 2020
DİNİ AÇIDAN EHL-İ BEYT-SEYYİD VE ŞERİFLERİN SEVGİSİ :
04 Aralık 2020
ALLAH'IN ARSLANI HZ.ALİ K.V.'NIN ANNESİ HZ.FATİMA ANNEMİZ'İN RÜYASI:
03 Aralık 2020
Hz.İmam Ali Mürteza Sevenlerine Şöyle Buyurmuştur.!!!
01 Aralık 2020
ALLAH RESULÜNE ATILAN BÜYÜK İFTİRALAR
28 Kasım 2020
Hz.Peygamber efendimiz Zamanında Günümüze Kadar Nice Sahte Peygamberler, Şeyhler,Mürşitler ve Seyyidler Türedi…
27 Kasım 2020
ALLAH RASULÜNÜN SEVGİSİNDE SAMİMİ DEĞİLSİNİZ!!!
04 Kasım 2020
Allahu Teâlâ Seçilmişlerin İçersinde Ehli Beyti Seçmiştır.!!!
28 Ekim 2020
ALLAH RASULÜNÜN EHLİ BEYTİ KİMLERDIR:
28 Ekim 2020
HZ.ALİ (R.A.) HAKKINDAKİ HADİSLER:
24 Ekim 2020
Ashaptan Bir Grup Hz.Ali'yi Rasulullaha Şikayet Edince !!!
23 Ekim 2020
YETER ARTIK İSLAMİYETİN İÇİNE NİFAK SOKMAYIN!!!
19 Ekim 2020
Allah Rasulünün Torunları Hiçbir Tarikattan Veya Mürşitten Emir Alamazlar.!!!
19 Ekim 2020
Allah Rasulünün Torunları Hiçbir Tarikattan Veya Mürşitten Emir Alamazlar.!!!
18 Ekim 2020
Resulullah'ın Evlâtlarına buğzedenin Cenaze Namazı kılınmaz,Onlarla Komşuluk Yapılmaz.!!!
16 Ekim 2020
GADİR-İ HUM HUTBESİ,ALLAH RASULÜNÜN VASİYETİ'DIR.!!!
15 Ekim 2020
Hz.Peygamberin Torunları ortada iken başkasına beyat ederek Mürid ve Derviş olanların durumlarıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum;
15 Ekim 2020
ALLAH RASULÜNÜN TORUNLARI/ SEYYİDLERE NASIL BEYAT ETMEK GEREKİR.!!!
14 Ekim 2020
HASAN BASRİ HAZRETLERİNİN MUAVİYE B.EBU SÜFYAN HAKKINDA-Kİ GÖRÜŞÜ:
13 Ekim 2020
SEYYİD ÇOCUKLARINI DİĞERLERİYLE KIYAS ETMEYİNİZ
13 Ekim 2020
UYDURULAN YALANLAR VE YAPILAN İFTİRALARA KAYNAKLARLA CEVAPLAR.!!!!
12 Ekim 2020
Allahın Rasulü Peygamberliğini ilan ettikten sonra.!!!
10 Ekim 2020
Allah'ın Rasulü Ehli Beyti'ni ateşe atılmaması için dua etmiştir!!!
09 Ekim 2020
Seyyid Nizam efendinin Oğlu Seyyid Seyfullah efendi İtikatı buzuk olanlara verdiği cevap.!!!
29 Eylül 2020
ALLAH RASULÜNÜN MİRAÇTA GÖRDÜKLERİ.?
26 Eylül 2020
Hz.Ebu Talib'in Düşmanları İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Yazdığı Fıkh-ı Ekberi'de Tahrif Ettikleri Anlaşılmıştır.!!!
25 Eylül 2020
Allah Rasulünün Ehli Beyti Kimler Olduğunu Rivayet eden Muhaddisler ve Tarihçiler Şunlardır.?
25 Eylül 2020
GÜNÜL NEDİR BİLİR MİSİN?GÜNÜL HZ.MUHAMMED, KOKUSU'DA EHLİ BEYTTIR:
25 Eylül 2020
EHLİ BEYTİN BABASI HZ.ALİ'NIN FAZİLETİ:
21 Eylül 2020
Ehli Sünnet Alimlerimizin Hz.Ebu Talib Hakkında görüşleri.!!!
19 Eylül 2020
Rasulullahın ilk Risâletini Tastik Eden Amcasıdır!!!
14 Eylül 2020
Hz.Ali'nin altın harflerle yazılan sözleri....
13 Eylül 2020
Rasulullah efendimizin Vefatından Sonra Hz. Ali'nın Sessiz kalmasının Nedenlerini açıkliyorum !!!
12 Eylül 2020
Hz.Peygamber'e Hayatını feda eden sahabe-i Kiram Kimdir.???
12 Eylül 2020
OSMANLI DA MÜFTÜLÜK VEYA ŞEYHÜLİSLAMLIK MAKAMI:
24 Ağustos 2020
EHL-İ BEYTİN ADINI ANMAK İSTEMEYEN MÜNAFIKLAR ! SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN?
21 Ağustos 2020
2.Halife Hz.Ömer Ehli Beytin Faziletlerini anlatiyor.
20 Ağustos 2020
KİYMETLİ MÜMİN KARDEŞLERİM SİZLER MUHARREM AYININ ÖNEMİNİ BİLİYORMUSUNUZ !!!
17 Ağustos 2020
KUR-ANI KERİMDE SEYYİDLERİN SEVİLMESİ FARZ KILINMIŞTIR.!!!
14 Ağustos 2020
Allah'ın Rasulüne inanmayan ve Hz.Ali'ye buğz eden O'Seçkin Sahabe Nasıl Helak Olmuştur.!!!
12 Ağustos 2020
Veda Haccında Dönerken,Gadir-i Humda Sahabe Haris bin Numan nasıl helak oldu.!!!
11 Ağustos 2020
Allah Rasulü Benim Hatırım için soyumu seviniz !!!
11 Ağustos 2020
OSMANLI'DA SURRE-İ HÜMAYUN ALAYI
04 Ağustos 2020
Mahşer Gününde Hz.Ali'nın faziletleri !!!
28 Temmuz 2020
ELHAMDULİLLAH ÇOK ŞÜKÜR PEYGAMBER EFENDİMİZİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ.!!!
27 Temmuz 2020
HASRETİMİZ SONAERDİ ŞİMDİ SIRA KÂBEMİZ VE RAVZA-İ MUTAHHARA'DA
23 Temmuz 2020
EBREHE'NIN KOMUTANI ABDÜLMÜTTALİB-İ GÖRÜNCE BAYILDI !!!
22 Temmuz 2020
ZEMZEM KUYUSUNUN KEŞFİ VE KURBAN HÂDİSESİ:
20 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V. TÜRK MİLLETİ İÇİN ŞÖYLE BUYURMUŞTUR!!!
16 Temmuz 2020
DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER DERNEĞİMİZIN 15 TEMUZLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI.!!!
15 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBERİN SOYU SEYYİD VE ŞERİFLERİN SEVMENIN FAYDALARI:
14 Temmuz 2020
HAYBER KAHRAMANI KİMDIR.!!!
13 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBERİN EMRİYLE ANA TEMELİ ATILAN,NAKİBÜ'L EŞRÂFLIK KURUMUNUN TAŞRA TEŞKİLÂTI:
12 Temmuz 2020
MAHŞER GÜNÜ EHL-İ BEYT'İN GÖREVİ.!!!
06 Temmuz 2020
MAHŞER GÜNÜ EHL-İ BEYT'İN GÖREVİ.!!!
05 Temmuz 2020
İSLAM DEVLETLERİN'DE NAKİBLERİN ELÇİLİK GÖREVİ;
03 Temmuz 2020
NAKİBÜ'L-EŞRÂF KAYMAKAMLARIN CEZALANDIRMA YETKİSİ !!!
03 Temmuz 2020
MünafiklarınTerör Timleri Resulullah'ı Nasıl Öldürmek isdediler.!!!
30 Haziran 2020
ASHAP ARASINDA HZ.ALİ (K.V.)'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ
30 Haziran 2020
HZ ALİ (K.V)'NIN FAZİLETLERİ!!!
25 Haziran 2020
Nakibül-Eşrâflık Kurumunun Ana Temeli Rasulullah Tarafindan atılmıştır.!!!
22 Haziran 2020
BİR CİHAN SOYU OLARAK EHL-İ BEYT:
17 Haziran 2020
KUR'ANA GÖRE KİM ALLAH RASULÜNÜN HADİSLERİNİ İNKÂR EDERSE KAFİRDIR.
11 Haziran 2020
Dünya Seyyidler ve Şerifler Derneğimizin Kuruluş Amaçı:
11 Haziran 2020
Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) Vefat edeceği sırada
09 Haziran 2020
3 MART 1924 TARİHİNDE NAKİBÜ'L EŞRÂLIK KURUMU LAĞVEDİLİNCE MEYDAN KİMLERE KALMIŞTIR.!!!
07 Haziran 2020
Osmanlı'da Sahte Seyyidlerin Korkulu Rüyası.?
05 Haziran 2020
TESEYYÜD VE MÜTESEYYİD/SAHTE SEYYİD HADİSESİ.!!!
02 Haziran 2020
Hz.Ebu Talibe Atılan Tarihi İftiralar!!!
01 Haziran 2020
HZ.ALİ'YE SEBBEDEN ALLAH'A SEBBETMİŞTIR:
28 Mayıs 2020
Ehli Beyt Uğruna Şehid edilen İmam Ebu Hanife:
27 Mayıs 2020
Hz.Peygamber'in (s.a.v.)'mın Ehl-i Beyti İle Tevessül Etmek...
16 Mayıs 2020
DELİLLERİYLE EHL'İ BEYTE MEVEDDET.
12 Mayıs 2020
Hz.Ebu Talibe Atılan Tarihi İftira!
10 Mayıs 2020
KALPLERİN'DE EĞRİLİK VE KÖTÜLÜK OLANLAR:
07 Mayıs 2020
NE OLDU DA 360 DERECE DÖNÜŞ YAPTINIZ?
01 Mayıs 2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI:
30 Nisan 2020
HAZRETİ LUT ALEYHİSSELÂM KİMDIR KAVMİ NE YAPMIŞTIR.? HELAK OLDULAR !!!
29 Nisan 2020
ANKARA BAROSUNU ŞİDDETLE VE ESEFLE KINİYORUM!!!
Haber Yazılımı